[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường cao đẳng nghề Việt Đức Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường cao đẳng nghề Việt Đức Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
4. Giả thiết khoa học
5. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Dự kiến đóng góp mới của đề tài
9. Cấu trúc luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Các công trình nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực giáo dục
1.1.2. Các công trình nghiên cứu về phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề ở trường đào tạo nghề
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Phát triển
1.2.2. Nghề và Đào tạo nghề
1.2.3. Giáo viên và đội ngũ giáo viên dạy nghề
1.3. Trường cao đẳng nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân
1.3.1. Vị trí, vai trò của cơ sở dạy nghề trong đào tạo nguồn nhân lực
1.3.2. Mục tiêu, thời gian, yêu cầu nội dung, phương pháp, chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ cao đẳng
1.3.3. Các loại hình cơ sở dạy nghề
1.4. Những yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề
1.4.1. Số lượng
1.4.2. Cơ cấu trình độ
1.4.3. Chất lượng
1.5. Cơ sở lý luận phát triển đội ngũ GV dạy nghề trường Cao đẳng nghề
1.5.1. Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề
1.5.2. Tuyển dụng giáo viên
1.5.3. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
1.5.4. Kiểm tra, đánh giá giáo viên
1.5.5. Tạo môi trường động lực cho đội ngũ giáo viên dạy nghề
1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ GVDN
1.6.1. Những yếu tố khách quan
1.6.2. Những yếu tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - ĐỨC VĨNH PHÚC
2.1. Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà trường
2.1.3 Tổ chức bộ máy nhà trường
2.2. Thực trạng về đội ngũ giáo viên dạy nghề của trường
2.2.1. Số lượng giáo viên, cơ cấu ngành nghề, chất lượng giáo viên
2.2. Thực trạng về phát triển đội ngũ GVDN
2.2.1 Thực trạng về công tác, quy hoạch phát triển đội ngũ GVDN
2.2.2. Thực trạng về quy hoạch và phát triển đội ngũ giáo viên
2.2.3. Vế tuyển dụng giáo viên dạy nghề
2.2.4. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề
2.2.5. Về chế độ, chính sách đối với giáo viên
2.2.5. Về công tác đánh giá giáo viên
2.3. Thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân trong công tác giảng dạy của đội ngũ GV dạy nghề trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc
2.3.1. Thuận lợi, nguyên nhân
2.3.2. Khó khăn nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - ĐỨC VĨNH PHÚC
3.1. Định hướng và các nguyên tắc đề xuất
3.1.1. Định hướng phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề
3.1.2. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp
3.2. Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc đến năm 2020.
3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đội ngũ giáo viên về tầm quan trọng của công tác phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề.
3.2.2 Lập quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc đến năm 2020
3.2.3. Hoàn thiện chính sách và quy trình tuyển dụng giáo viên
3.2.4 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVDN
3.2.5 Tăng cường hoàn thiện phát triển đội ngũ GVDN
3.2.6. Hoàn thiện cơ chế và quy trình đánh giá đội ngũ giáo viên
3.3. Kết quả khảo nghiệm các biện pháp phát triển đội ngũ GV dạy nghề
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan