[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009-2012


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009-2012
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số khái niệm liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB
1.1.1. Bồi thường, hỗ trợ
1.1.2. Tái định cư
1.1.3. Giá đất
1.1.4. Định giá đất và định giá bất động sản
1.1.5. Vận dụng lý luận địa tô của Các Mác vào việc định giá bồi thường thiệt hại đất và tài sản gắn liền với đất
1.2. Chính sách bồi thường thiệt hại và tái định cƣ của các tổ chức tài trợ (WB và ADB)
1.3. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng của một số nước trên thế giới
1.3.1. Trung Quốc
1.3.2. Thái Lan
1.3.3. Hàn Quốc
1.4. Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam qua các thời kỳ
1.4.1. Thời kỳ trước 1987
1.4.2. Thời kỳ 1987 đến 1993
1.4.3. Thời kỳ 1993 đến 2003
1.4.4. Thời kỳ từ 2003 đến nay
1.5. Thực tiễn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số địa phương trong cả nước
1.5.1. Thành Phố Đà Nẵng
1.5.2. Thành Phố Hà Nội
1.5.3. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1.6. Nhận xét chung về phần tổng quan:
1.6.4.1. Thuận lợi
1.6.4.2. Những khó khăn, vướng mắc
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
2.2.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
2.2.3. Đánh giá khái quát về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
2.2.4. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư tại 2 dự án nghiên cứu trên địa bàn huyện Vị Xuyên
2.2.5. Đánh giá tác động của việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đến việc làm, thu nhập và đời sống của người dân so với trước khi bị thu hồi đất
2.2.6. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
2.3. Phương pháp nghiên cứu và tiêu chí lựa chọn Dự án nghiên cứu
2.3.1. Tiêu chí chọn dự án nghiên cứu
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
2.3.2.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
2.3.2.3. Phương pháp thống kê so sánh
2.3.2.4. Phương pháp chuyên gia
2.3.2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Vị Xuyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Địa hình, địa mạo
3.1.1.3. Khí hậu
3.1.1.4. Thủy văn
3.1.1.5. Các nguồn tài nguyên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.2.1. Về kinh tế
3.1.2.2. Văn hóa - xã hội
3.1.2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
3.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
3.2.1. Thực trạng quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Vị Xuyên
3.2.1.1. Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá và phân hạng đất, lập bản đồ
3.2.1.2. Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất
3.2.1.3. Ban hành các văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng đất và tổ chức thực hiện
3.2.1.4. Giao đất, cho thuê đất
3.2.1.5. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, quản lý hợp đồng sử dụng đất, thống kê, kiểm kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3.2.1.6. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định chế độ, chính sách về quản lý, sử dụng đất đai
3.2.1.7. Quản lý, phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
3.2.1.8. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất và chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất
3.2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Vị Xuyên
3.2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất của huyện
3.2.3. Nhận xét chung về tình hình quản lý và sử dụng đất của huyện Vị Xuyên
3.3. Đánh giá khái quát về công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Những khó khăn hạn chế, vướng mắc, bất cập
3.4. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nƣớc thu hồi đất tại 2 Dự án nghiên cứu trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
3.4.1. Khái quát về các dự án nghiên cứu
3.4.1.1. Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bình Vàng (giai đoạn 1)
3.4.1.2. Dự án khai thác chế biến khoáng sản mangan Đội 5
3.4.2. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cụ thể của 2 Dự án nghiên cứu
3.4.2.1. Đánh giá việc thực hiện quy định về xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại 2 dự án nghiên cứu
3.4.2.2. Chính sách bồi thường về đất
3.4.2.3. Chính sách bồi thường hỗ trợ thiệt hại về hoa màu và cây cối gắn liền với đất
3.4.2.4. Chính sách bồi thường về tài sản, vật kiến trúc
3.4.2.5. Chính sách hỗ trợ
3.4.2.6. Chính sách tái định cư
3.4.3. Đánh giá chung
3.4.3.1. Một số mặt đã đạt được
3.4.3.2. Một số tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng
3.5. Đánh giá tác động của việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đến sản xuất, lao động việc làm và đời sống của người dân bị thu hồi đất
3.5.1. Tác động đến sự biến động về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp của hộ sau thu hồi
3.5.2. Tác động của việc thu hồi đất đến lao động và việc làm của người dân bị hồi đất
3.5.3. Tác động của thu hồi đất đến chuyển dịch lao động tại 2 Dự án nghiên cứu
3.5.4. Tác động của thu hồi đất đến môi trường tự nhiên
3.5.5. Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về giá đất bồi thường và đời sống của người dân sau thu hồi đất
3.6. Đề xuất một số giải pháp và chính sách
3.6.1. Giải pháp về đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập:
3.6.2. Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống hậu thu hồi đất
3.6.3. Chính sách về giá bồi thường
3.6.4. Các giải pháp, chính sách khác
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan