[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng ô nhiễm của nước thải hầm lò mỏ than tại Tổng Công ty than Đông Bắc, nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý tái tuần hoàn phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng ô nhiễm của nước thải hầm lò mỏ than tại Tổng Công ty than Đông Bắc, nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý tái tuần hoàn phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Ý nghĩa của đề tài
4. Cấu trúc của luận văn
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG
1.1. Cơ sở lý luận khoa học và pháp lý của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận khoa học của đề tài
1.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
1.2. Tổng quan về nước thải mỏ than và công nghệ xử lý
1.2.1. Sự hình thành nước thải trong quá trình khai thác than
1.2.2. Tính chất chung của nước thải mỏ than
1.2.3. Hiện trạng về xử lý nước thải hầm lò trong hoạt động sản xuất than ở vùng Quảng Ninh
1.2.4. Các biện pháp phòng chống ô nhiễm và xử lý nước thải tại các mỏ khai khác than tại Quảng Ninh [12]
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.1.3. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội, môi trường có liên quan đến sản xuất than của tỉnh Quảng Ninh
2.2.2. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải tại một số hầm lò thuộc Tổng công ty Than Đông Bắc
2.2.3. Đánh giá được hiện trạng nước thải đã qua xử lý trong quá trình khai thác ở một số hầm lò thuộc Tổng công ty Than Đông Bắc
2.2.4. So sánh hiệu quả xử lý nước thải bằng công nghệ hiện có tại các hầm lò nghiên cứu và đề xuất hướng cải tiến công nghệ phù hợp
2.2.5. Nghiên cứu sơ bộ và đề xuất công nghệ tái xử lý nước thải mỏ cấp cho sinh hoạt và sản xuất.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu
2.3.2. Phương pháp lấy mẫu và phân tích
2.3.3. Phương pháp so sánh
2.3.4. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu
2.3.5. Phương pháp chuyên gia
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực khai thác và sản xuất than của tỉnh Quảng Ninh
3.1.1. Khái quát về khoáng sản than Quảng Ninh
3.1.2. Thời tiết, khí hậu
3.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải tại một số hầm lò thuộc Tổng công ty Than Đông Bắc
3.2.1. Kết quả phân tích chất lượng nước thải
3.2.2. So sánh chất lượng nước thải chưa qua xử lý ở 5 hầm lò nghiên cứu
3.3. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải đã qua xử lý trong quá trình khai thác ở một số hầm lò thuộc Tổng công ty Than Đông Bắc
3.4. So sánh hiệu quả xử lý nước thải bằng công nghệ hiện có tại 5 hầm lò nghiên cứu và đề xuất hướng cải tiến công nghệ phù hợp
3.4.1. Hiệu quả xử lý nước thải tại Công ty TNHH MTV 35 (Quang Hanh)
3.4.2. Hiệu quả xử lý nước thải tại Công ty TNHH MTV 86 (Dương Huy – Cẩm Phả)
3.4.3. Hiệu quả xử lý nước thải tại Công ty TNHH MTV 91 (Uông Bí)
3.4.4. Hiệu quả xử lý nước thải tại Công ty TNHH MTV 618 (Đông Triều)
3.4.5. Hiệu quả xử lý nước thải tại Công ty TNHH MTV 790 (Mông Dương)
3.4.6. Đề xuất công nghệ mới sử dụng hợp chất KABENLIS vào các hệ thống xử lý nước thải hầm lò (Xử lý bậc 1)
3.5. Đánh giá sơ bộ và đề xuất công nghệ xử lý lại nước thải mỏ tái tuần hoàn cấp cho sinh hoạt, sản xuất (Xử lý bậc 2)
3.5.1. Đánh giá kết quả xử lý và tái sử dụng nước thải hầm lò tại mỏ 790 thuộc Tổng công ty than Đông Bắc
3.5.2. Nghiên cứu đề xuất mô hình xử lý tiếp tục nước thải mỏ than hầm lò bằng lọc màng để cấp nước cho ăn uống
3.5.3. Đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý tái tuần hoàn cấp cho sinh hoạt
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan