[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dung WEBGIS xây dựng bản đồ tra cứu thông tin du lịch tỉnh Bình Thuận


[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dung WEBGIS xây dựng bản đồ tra cứu thông tin du lịch tỉnh Bình Thuận
MỤC LỤC
Danh mục viết tắt
Danh mục bảng biểu
Danh mục hình ảnh
CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết
1.2 Mục tiêu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Giới hạn và phạm vi của đề tài
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1 Tổng quan về khu vực nghiên cứu Tỉnh Bình Thuận
2.1.1 Du lịch
2.1.2 Thuỷ hải sản
2.1.3 Nông, lâm nghiệp
2.1.4 Công nghiệp:
2.1.5 Khoáng sản:
2.1.6 Cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật
2.2 Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
2.2.1 Định nghĩa
2.2.2 Lịch sử phát triển
2.2.3 Các thành phần của GIS
2.2.4 Dữ liệu địa lý trong GIS
2.2.5 Chức năng của GIS
2.3 WebGIS
2.3.1 Khái niệm
2.3.2 Kiến trúc
2.3.3 Chức năng WebGIS
2.4 Tiềm năng của WebGIS
2.5 Các phương thức phát triển của WebGIS
2.6 Microsoft SQL Server
2.7 ASP.NET (C#)
2.8 Google Maps API
2.8.1 Khái niệm
2.8.2 Một số ứng dụng có thể xây dựng
2.9 Các nghiên cứu liên quan tới ứng dụng WebGIS.
2.9.1 Trên thế giới
2.9.2 Một số nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Phân tích, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu
3.1.1 Phân tích
3.1.2 Thiết kế
3.1.3 Xây dựng cơ sở dữ liệu
3.2 Thiết kế chức năng
3.3 Thiết kế giao diện
3.3.1 Giao diện tổng quát trang người dùng
3.3.2 Giao diện tổng quát đối với chức năng người quản trị
3.4 Xây dựng trang web
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ
4.1 Giao diện trang Web cho người dùng
4.1.1 Giao diện trang chủ
4.1.2 Giao diện trang tìm kiếm không gian
4.1.3 Giao diện trang tìm đường đi
4.2 Giao diện trang Web cho người quản lý
4.1.1 Giao diện trang quản lý đăng nhập
4.2.2 Giao diện trang quản lý dữ liệu
4.2.3 Giao diện trang quản lý thêm mới
4.2.4 Giao diện trang quản lý cập nhật
4.3 Giao diện trang “Trợ giúp”
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
5.1 Kết luận
5.2 Đề xuất hướng nghiên cứu và phát triển
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan