[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Yêu cầu
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Bồi thường giải phóng mặt bằng
1.1.1. Bản chất của việc bồi thường giải phóng mặt bằng
1.1.2. Đặc điểm của quá trình bồi thường GPMB
1.2. Chính sách bồi thường GPMB và tái định cư của các tổ chức tài trợ và một số nước trên thế giới
1.2.1. Chính sách bồi thường GPMB và tái định cư của các tổ chức tài trợ (WB và ADB)
1.2.2. Chính sách bồi thường GPMB một số nước trên thế giới
1.3. Chính sách bồi thường GPMB của Nhà nước qua các thời kỳ
1.3.1. Trước khi có Luật đất đai 1993
1.3.2. Sau khi ban hành Luật Đất đai 1993
1.3.3. Luật sửa đổi một số điều của Luật Đất đai năm 1998, 2001
1.3.4. Công tác bồi thường GPMB hiện nay (theo Luật Đất đai 2003)
1.4. Cơ sở pháp lý của việc tổ chức thực hiện bồi thường GPMB, hỗ trợ và TĐC theo Nghị định 84/2007/CP của Chính phủ
1.4.1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1.4.2. Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1.4.3. Trách nhiệm của UBND các cấp
1.4.4. Trình tự tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1.5. Những điểm mới về chính sách bồi thường GPMB theo Nghị định số 69/CP so với Nghị định số 84/CP
1.6. Những vấn đề tồn tại cần nghiên cứu
1.7. Khái quát thực trạng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của tỉnh Hà Tĩnh
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyên Kỳ Anh
2.2.2. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kỳ Anh
2.2.3. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Kỳ Anh
2.2.4. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu, tài liệu
2.3.2. Phương pháp điều tra thực tế
2.3.3. Phương pháp chuyên gia
2.3.4. Phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh và xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện, kinh tế - xã hội huyện Kỳ Anh
3.2. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kỳ Anh
3.2.1. Tình hình quản lý đất đai
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất
3.3.Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện Kỳ Anh
3.3.1.Tình hình chung về công tác bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Kỳ Anh
3.3.2. Đánh giá việc thực hiện thường giải phóng mặt bằng ở hai dự án nghiên cứu
3.3.3. Kết quả thực hiện cụ thể ở 2 dự án
3.4. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC
3.4.1. Các giải pháp về chính sách giá bồi thường đất đai, tài sản
3.4.2. Các giải pháp về chính sách hỗ trợ và ổn định cuộc sống
3.4.3. Các giải pháp về tổ chức chỉ đạo thực hiện trong công tác bồi thường GPMB
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan