[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu, yêu cầu
3. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2. Tổng quan các vấn đề về đăng ký đất đai
1.2.1. Đăng ký đất đai, bất động sản
1.2.1.1. Khái niệm về đăng ký đất đai
1.2.1.2. Vai trò, lợi ích của đăng ký Nhà nước về đất đai
1.2.2. Cơ sở lý luận về đăng ký đất đai, bất động sản
1.2.2.1. Hồ sơ đất đai, bất động sản
1.2.2.2. Nguyên tắc Đăng ký đất đai, bất động sản
1.2.2.3. Đơn vị đăng ký - thửa đất
1.2.2.4. Đăng ký pháp lý đất đai, bất động sản
1.2.3. Hệ thống đăng ký đất đai và bất động sản Việt Nam
1.2.3.1. Giai đoạn trước khi có Luật Đất đai
1.2.3.2. Giai đoạn từ khi có Luật Đất đai 1988 đến 1993
1.2.3.3. Giai đoạn từ khi có Luật Đất đai năm 1993 đến năm 2003
1.2.3.4. Giai đoạn từ khi có Luật Đất đai năm 2003 đến nay
1.3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
1.3.1. Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của VPĐK
1.3.1.1. Pháp luật đất đai
1.3.1.2. Bộ Luật Dân sự (2005)
1.3.1.3. Luật bổ sung sửa đổi một số điều của Luật đầu tư xây dựng cơ bản (2009)
1.3.1.4. Nhận xét chung về cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của VPĐK
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
1.3.2.1. Chức năng của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
1.3.2.2. Nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
1.4. Mô hình tổ chức đăng ký đất đai, bất động sản ở một số nước
1.4.1. Australia: Đăng ký quyền (hệ thống Toren)
1.4.1.1. Văn phòng đăng ký quyền đất đai của Northern Territory
1.4.1.2. Cơ quan đăng ký đất đai của Bang Victoria
1.4.1.3. Cơ quan quản lý đất đai Bang New South Wales
1.4.2. Cộng hòa Pháp
1.4.3. Thụy Điển
1.5. Thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở Việt Nam
1.5.1. Tình hình thành lập
1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
1.5.3. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của VPĐKQSD đất
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2.1. Về không gian nghiên cứu
2.2.2. Về thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
2.3.2. Tình hình quản lý đất đai và thị trường bất động sản
2.3.3. Thực trạng hoạt động của VPĐKQSD đất Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
2.3.4. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của VPĐKQSD đất
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập các số liệu thứ cấp
2.4.2.Phương pháp điều tra các số liệu sơ cấp
2.4.3. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu
2.4.4. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Thị xã Sông Công
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Địa hình
3.1.1.3. Khí hậu
3.1.1.4. Thủy văn
3.1.1.5. Các nguồn tài nguyên
3.1.1.6. Thực trạng môi trường
3.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội
3.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
3.1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế
3.1.2.3. Khu vực kinh tế công nghiệp
3.1.2.4. Khu vực kinh tế dịch vụ
3.1.2.5. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
3.1.2.6. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.1.3.1. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên
3.1.3.2. Đánh giá chung về điều kiện kinh tế - xã hội và môi trường
3.1.3.3. Đánh giá chung về môi trường
3.2. Tình hình quản lý đất đai ở thị xã Sông Công
3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất đai
3.2.2. Tình hình quản lý đất đai
3.3. Thực trạng hoạt động của VPĐKQSD đất Thị xã Sông Công
3.3.1. Tình hình hoạt động của VPĐKQSD đất
3.3.1.1. Tổ chức bộ máy của VPĐKQSD đất
3.3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
3.3.1.3. Nguồn nhân lực
3.3.1.4. Cơ chế hoạt động của VPĐKQSD đất
3.3.2. Kết quả hoạt động của VPĐKQSD đất
3.3.2.1. Công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3.3.2.2. Công tác đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất
3.3.2.3. Công tác chỉnh lý biến động về sử dụng đất
3.3.2.4. Lập và quản lý hồ sơ địa chính
3.3.2.5. Công tác cung cấp thông tin địa chính
3.3.3. Đánh giá thực trạng hoạt động của VPĐKQSDĐ thị xã Sông Công
3.3.3.1. Mức độ công khai về thủ tục hành chính
3.3.3.2. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính
3.3.3.3. Thái độ và mức độ hướng dẫn của cán bộ chuyên môn
3.3.3.4. Các khoản lệ phí người dân phải đóng góp
3.3.4. Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt động của VPĐKQSD đất
3.3.4.1. Chính sách pháp luật đất đai
3.3.4.2. Chức năng, nhiệm vụ
3.3.4.3. Tổ chức, cơ chế hoạt động
3.3.4.4. Đối tượng giải quyết
3.4. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của VPĐKQSD đất
3.4.1. Giải pháp về chính sách pháp luật
3.4.2. Giải pháp về tổ chức
3.4.3. Giải pháp về nhân lực
3.4.4. Giải pháp về kỹ thuật, nghiệp vụ
3.4.5. Giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật
3.4.6. Giải pháp về cơ chế
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan