[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng keo lai tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng keo lai tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Địa điểm và thời gian tiến hành
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Thông tin chung về cây Keo lai
1.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.2.1. Những nghiên cứu về cây Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis)
1.2.2. Những kết quả nghiên cứu về điều kiện lập địa
1.2.3 Những nghiên cứu về lâm sinh
1.2.4. Nghiên cứu về chính sách và thị trường
1.3. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
1.3.1. Đặc điểm cây Keo lai
1.3.2. Nghiên cứu cải thiện giống
1.3.3. Những nghiên cứu về trồng rừng nguyên liệu công nghiệp
1.3.4. Nghiên cứu về điều kiện lập địa
1.3.5. Về chính sách vào thị trường
1.4. Đánh giá chung
1.5.Tổng quan khu vực nghiên cứu
1.5.1. Khu vực huyện Chợ Đồn
1.5.2. Khu vực các xã nghiên cứu đại diện
CHƯƠNG II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.1.1. Đánh giá thực trạng phát triển rừng trồng cây Keo lai tại huyện
2.1.2. Khả năng sinh trưởng và phát triển cây Keo lai tại địa bàn nghiên cứu
2.1.3. Đánh giá hiệu quả về kinh tế của cây Keo lai tại địa bàn nghiên cứu
2.1.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm gỗ Keo lai tại huyện Chợ Đồn
2.1.5. Đề xuất các giải pháp phát triển
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp tiếp cận
2.2.2. Phương pháp cụ thể
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1.Thực trạng phát triển rừng trồng keo lai tại huyện Chợ Đồn
3.1.1. Quá trình phát triển rừng trồng tại khu vực nghiên cứu
3.1.2 Diện tích và tỷ lệ phát triển trồng Keo lai tại 2 xã nghiên cứu
3.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển Keo lai tại địa bàn nghiên cứu
3.2. Khả năng sinh trưởng và phát triển của cây keo lai tại khu vực nghiên cứu
3.3. Đánh giá hiệu quả của của cây Keo lai tại địa bàn nghiên cứu
3.3.1. Hiệu quả kinh tế
3.3.2. Hiệu quả xã hội
3.3.3. Đánh giá hiệu quả môi trường
3.4. Tình hình chế biến sử dụng gỗ và thị trường tiêu thụ sản phẩm tại khu vực nghiên cứu
3.4.1. Tình hình chế biến sử dụng gỗ
3.4.2. Thị trường lâm sản rừng trồng huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn
3.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển rừng trồng Keo lai ở huyện Chợ Đồn
3.5.1 Giải pháp về kỹ thuật
3.5.2. Các giải pháp về chính sách
3.5.3. Các giải pháp về kinh tế- xã hội
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan