[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Hà Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Hà Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Kết cấu của đề tài
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NỢ THUẾ
1.1. Quản lý nợ thuế trên địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh: khái niệm, đặc điểm và tầm quan trọng
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại nợ thuế
1.1.2. Tầm quan trọng và yêu cầu của công tác quản lý nợ thuế trên đại bàn thành phố trực thuộc tỉnh
1.2. Nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nợ thuế trên địa bàn quận huyện, thành phố trực thuộc tỉnh
1.2.1. Nội dung quy trình quản lý nợ thuế
1.2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh
1.3. Kinh nghiệm về quản lý nợ thuế của một số địa phương và vận dụng cho Chi cục Thuế thành phố Hà Giang
1.3.1. Kinh nghiệm về quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế của một số quận, huyện, thành phố trong nước
1.3.2. Bài học kinh nghiệm có thể vận dụng cho Chi cục thuế thành phố Hà Giang
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu và cách tiếp cận
2.2.2. Cơ sở phương pháp luận
2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.4. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.5. Phương pháp phân tích thông tin, số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ GIANG
3.1. Đặc điểm kinh tế- xã hội của thành phố Hà Giang và cơ cấu tổ chức Chi cục thuế thành phố Hà Giang
3.1.1. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội
3.1.2. Đặc điểm NNT trên địa bàn thành phố Hà Giang
3.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và tình hình hoạt động của Chi cục Thuế thành phố Hà Giang
3.2. Đánh giá thực trạng công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Hà Giang
3.2.1. Khái quát tình hình thực hiện công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố hà Giang
3.2.2. Thực trạng quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Hà Giang
3.2.3. Đánh giá thành tựu và hạn chế của hoạt động quản lý nợ thuế, tại Chi cục thuế thành phố Hà Giang
3.2.4. Nguyên nhân hạn chế trong quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Hà Giang
Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ GIANG
4.1. Bối cảnh phát triển, quan điểm phương hướng hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Hà Giang
4.1.1. Bối cảnh phát triển kinh tế xã hội
4.1.2. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Hà Giang
4.1.3. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế ở Chi cục thuế thành phố Hà Giang
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Hà Giang
4.2.1. Những giải pháp liên quan đến hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý nợ thuế tại chi cục thuế thành phố Hà Giang
4.2.2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý nợ thuế tại chi cục
4.2.3. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đối với đối tượng nộp thuế
4.3. Một số khuyến nghị với nhà nước và địa phương
4.3.1. Nhà nước cần hoàn thiện các văn bản chính sách pháp luật liên quan đến quản lý nợ thuế
4.3.2. Một số khuyến nghị với thành phố và tỉnh Hà Giang
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan