[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư dự án xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư dự án xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp của đề tài
5. Kết cấu của đề tài
Chương 1. MỘT SỐ NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Một số vấn đề chung về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1.1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1.1.3. Vai trò của đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1.2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1.2.1. Khái niệm, mục đích, yêu cầu và nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1.2.2. Các hình thức quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương
1.2.3. Nội dung quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1.3.1. Chính sách quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản
1.3.2. Nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp công tác đầu tư xây dựng cơ bản
1.3.3. Phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản
1.3.4. Quản lý chất lượng công trình
1.3.5. Quá trình cấp phát vốn và thanh toán vốn ngân sách nhà nước trong xây dựng cơ bản
1.3.6. Quá trình quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm và đối với công trình hoàn thành đưa vào sử dụng
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vận dựng các phương pháp và công cụ nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tƣ phát triển từ nguồn vốn ngân sách
2.3.1. Chỉ tiêu kết quả sử dụng vốn
2.3.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Địa hình và khí hậu
3.1.3. Tài nguyên, khoáng sản
3.1.4. Dân số và nguồn nhân lực
3.1.5. Phát triển kinh tế xã hội
3.2. Khái quát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3.3. Tình hình thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3.4. Thực trạng về nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3.4.1. Thiết lập sớm kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản
3.4.2. Quản lý về chủ trương đầu tư và phân cấp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước
3.4.3. Công tác hướng dẫn lập dự án tiền khả thi và khả thi
3.4.4. Kiểm tra, giám sát hoạt động các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
3.5. Đánh giá về việc thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3.5.1. Kết quả đạt được
3.5.2. Những hạn chế và vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết
3.5.3. Nguyên nhân
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
4.1. Những căn cứ để hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh
4.1.1. Lấy mục tiêu hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tƣ để định hướng và xác lập các giải pháp hoàn thiện
4.1.2. Trên cơ sở phân tích các tồn tại để đƣa ra các giải pháp hoàn thiện
4.1.3. Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2015 của tỉnh Vĩnh Phúc
4.2. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Vĩnh Phúc
4.2.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý và quá trình quản lý thực hiện các dự án đầu tư
4.2.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt các Dự án đầu tư
4.2.3. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu
4.2.4. Đổi mới khâu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư
4.2.5. Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình
4.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
4.2.7. Hoàn thiện bộ máy quản lý đồng bộ thống nhất trong việc lập, tổ chức thực hiện và điều hành dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan