[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa nghiên cứu của đề tài
5. Kết cấu của đề tài
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG
1.1. Một số vấn đề lý luận về đầu tư và đầu tư công
1.1.1. Đầu tư
1.1.2. Đầu tư công
1.1.3. Hiệu quả đầu tƣ công
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đầu tư công
1.2. Thực tiễn hoạt động đầu tư công
1.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về quản lý hoạt động đầu tư công
1.2.2. Một số bài học đối với hoạt động quản lý đầu tư công ở Việt Nam
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Quy trình các bƣớc nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập tư liệu
2.3.2. Chọn điểm nghiên cứu
2.3.3. Thông tin nghiên cứu
2.3.4. Phương pháp phân tích thông tin
2.4. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.4.1. Các chỉ tiêu phản ánh thực trạng hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2.4.2. Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Chơng 3.THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY
3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.2. Thực trạng hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Cơ sở pháp lý phân bổ vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.2.2. Diễn biến tổng nguồn vốn đầu tư công trong những năm qua
3.2.3. Tỷ lệ đầu tư công trên GDP
3.2.4. Mức độ phân bổ đầu tư công theo các ngành và lĩnh vực
3.3. Phân tích hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.3.1. Hệ số ICOR
3.3.2. Hiệu quả đầu tư công qua quá trình hình thành và triển khai các Chương trình dự án
3.3.3. Hiệu quả đầu tư công thể hiện qua kết quả phiếu điều tra
3.3.4. Một số dự án đầu tư công thiếu hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây
3.4. Đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế từ công tác đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.4.1. Kết quả đạt được
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Mục tiêu tổng quát
4.1.2. Mục tiêu cụ thể
4.1.3. Những định hướng tỉnh Thái Nguyên thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2013-2020
4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan