[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ nguời nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ nguời nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế
1.1.1. Thuế và mối quan hệ giữa các chủ thể trong thực hiện nghĩa vụ thuế
1.1.2. Đặc điểm của công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế
1.1.3. Vai trò của công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT
1.2. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế: nội dung, nhân tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá
1.2.1. Nội dung công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT
1.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT
1.2.3. Tiêu chí đánh giá
1.3. Kinh nghiệm hoàn thiện hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở một số nước trên thế giới
1.3.2. Kinh nghiệm hoàn thiện công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở Việt Nam
1.3.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Tuyên Quang
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu của đề tài
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ tưống chỉ tiêu nghiên cứu
2.4. Khung phân tích của luận văn
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tác động đến công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên của tỉnh Tuyên Quang
3.1.2. Dân số và lao động của tỉnh Tuyên Quang
3.1.3. Tình hình phát triển kinh tế và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3.1.4. Khái quát về tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang
3.2. Thực trạng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục thuế tỉnh Tuyên Quang
3.2.1. Thực trạng công tác tuyên truyền NNT
3.2.2. Thực trạng công tác hỗ trợ NNT
3.2.3. Tác động của công tác tuyên truyền và hỗ trợ NNT của cục thuế Tuyên Quang
3.3. Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của công tác tuyên truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế tại cục thuế tỉnh Tuyên Quang
3.3.1. Những hạn chế trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang
3.3.2. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngƣời nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang
Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG
4.1. Quan điểm và phương hướng hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục thuế tỉnh Tuyên Quang
4.1.1. Bối cảnh phát triển của tỉnh Tuyên Quang và những vấn đề đặt ra cho Cục Thuế những năm tới
4.1.2. Quan điểm và mục tiêu hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang
4.1.3. Phương hướng hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục thuế tỉnh Tuyên Quang
4.2.1. Hoàn thiện tổ chức hoạt động của cơ sở thuế
4.2.2. Tăng cường số lƣợng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang
4.2.3. Tăng cường phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị có liên quan trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT trên địa bàn
4.2.4. Tăng cường đầu tƣ cơ sở vật chất và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang
4.2.5. Nâng cao nhận thức của NNT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4.3. Một số khuyến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước
4.3.1. Đối với Tổng cục Thuế
4.3.2. Đối với tỉnh Tuyên Quang
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan