[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện quản lý cơ sở hạ tầng trong phát triển nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện quản lý cơ sở hạ tầng trong phát triển nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1.1. Cơ sở lý luận và quản lý cơ sở hạ tầng
1.2. Nội dung đánh giá hiệu quả quản lý cơ sở hạ tầng trong phát triển nông thôn mới
1.3. Bài học kinh nghiệm trong quản lý cơ sở hạ tầng trong phát triển nông thôn mới
1.4. Bài học kinh nghiệm trong quản lý cơ sở hạ tầng đối với huyện Hoành Bồ và tỉnh Quảng Ninh.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỞI HUYỆN HOÀNH BỒ - TỈNH QUẢNG NINH
3.1. Khái quát về huyện Hoành Bồ
3.2. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội huyện Hoành Bồ giai đoạn 2009 – 2013
3.4. Thực trạng công tác quản lý cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2013 trên địa bàn huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh.
Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN HOÀNH BỒ - TỈNH QUẢNG NINH
4.1. Quan điểm và định hướng trong xây dựng nông thông mới ở huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh.
4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan