[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kết quả can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Kết quả can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Thái Nguyên
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Dịch tễ học tự kỷ
1.2. Phân loại tự kỷ
1.3. Một số công cụ chẩn đoán tự kỷ
1.4. Các phương pháp điều trị tự kỷ
1.5. Điều trị tự kỷ tại Việt Nam và Thái Nguyên
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả can thiệp.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Phân tích số liệu
2.4. Đạo đức nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kết quả can thiệp
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả can thiệp.
Chương 4: BÀN LUẬN
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan