[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Đại Từ


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Đại Từ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Bố cục của đề tài
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
1.1. Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước
1.1.1. Khái niệm chung về ngân sách Nhà nước
1.1.2. Vai trò của Ngân sách Nhà nước
1.1.3. Chi ngân sách Nhà nước
1.1.4. Quản lý chi ngân sách Nhà nước
1.2. Vai trò của Kho bạc Nhà nước đối với việc quản lý chi Ngân sách Nhà nước
1.3. Nội dung kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước
1.4. Kinh nghiệm kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam
1.4.1. Kinh nghiệm kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước của một số nước trên thế giới
1.4.2. Kinh nghiệm kiểm soát chi ngân sách Nhà nước một số địa phương ở Việt Nam. Bài học kinh nghiệm rút ra về kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích
2.2.4. Các chỉ tiêu phân tích
Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẠI TỪ
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên huyện Đại Từ
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Đại từ
3.1.3. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại từ
3.2. Thực trạng kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đại Từ
3.2.1. Tình hình cơ bản của Kho bạc Nhà nước Đại Từ
3.2.2. Thực trạng kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đại Từ
3.2.3. Đánh giá chung về công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đại Từ
3.2.4. Sự cần thiết nâng cao vai trò quản lý của KBNN về chi NSNN
Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẠI TỪ
4.1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu nâng cao công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đại Từ
4.1.1. Quan điểm nâng cao công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
4.1.2. Mục tiêu nâng cao công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
4.2. Giải pháp nâng cao công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
4.2.1. Nhóm giải pháp về luật pháp cơ chế và chính sách
4.2.2. Nhóm giải pháp có liên quan đến quy trình, nghiệp vụ kiểm soát chi ngân sách Nhà nước
4.2.3. Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ
4.2.4. Nhóm giải pháp về hiện đại hóa công nghệ Kho bạc Nhà nước
4.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan