[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân sách tự động - ATM tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân sách tự động - ATM tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên
MỤC LỤC
KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Kết cấu của đề tài
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TỰ ĐỘNG - ATM TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động - ATM tại các ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng tự động- ATM
1.1.2. Cơ sở pháp lý để phát triển dịch vụ ngân hàng tự động- ATM
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ ngân hàng tự động - ATM
1.1.4. Chất lượng dịch vụ và sự thoả mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng tự động - ATM
1.1.5. Các mô hình lý thuyết về đánh giá chất lượng dịch vụ
1.2. Cơ sở thực tiễn về quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động - ATM tại các ngân hàng thương mại
1.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động-ATM
1.2.2. Kinh nghiệm trong nước về quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động-ATM tại các ngân hàng thương mại
1.2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho BIDV Thái Nguyên
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin và kích thước mẫu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.2.4. Xây dựng mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động - ATM
2.2.5. Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động - ATM
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TỰ ĐỘNG - ATM CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
3.1. Giới thiệu khái quát về hoạt động kinh doanh của BIDV Thái Nguyên
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Thái Nguyên
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của BIDV Thái Nguyên
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của BIDV Thái Nguyên
3.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Thái Nguyên
3.2. Dịch vụ ngân hàng tự động - ATM tại BIDV Thái Nguyên
3.2.1. Các loại thẻ phát hành
3.2.2. Số lượng thẻ được phát hành
3.2.3. Doanh số thanh toán thẻ
3.2.4. Tình hình phát triển mạng lưới ĐVCNT và hệ thống máy ATM
3.3. Thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động-ATM tại BIDV Thái Nguyên
3.3.1. Phân tích số liệu nghiên cứu
3.3.2. Phân tích hệ số Cronbach's alpha
3.3.3. Phân tích nhân tố
3.3.4. Kiểm định mô hình lý thuyết
3.3.5. Phân tích thành phần thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động - ATM
Chương 4. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TỰ ĐỘNG - ATM TẠI BIDV THÁI NGUYÊN
4.1. Các quan điểm cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng tự động - ATM của BIDV Thái Nguyên
4.2. Định hướng, mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng tự động - ATM của BIDV Thái Nguyên
4.3. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng tự động - ATM của BIDV Thái Nguyên
4.3.1. Nâng cao hiệu quả phục vụ và sự hỗ trợ khách hàng
4.3.2. Đa dạng hóa sản phẩm thẻ BIDV
4.4. Một số kiến nghị
4.4.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
4.4.2. Đối với BIDV Việt Nam
4.4.3. Đối với Chi nhánh BIDV Thái Nguyên
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan