[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cơ khí tại trường Cao đẳng nghề Hòa Bình


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cơ khí tại trường Cao đẳng nghề Hòa Bình
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
5. Bố cục luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ
1.1. Cơ sở lý luận về đào tạo nghề và nâng cao chất lượng đào tạo nghề
1.2.Cơ sở thực tiễn nâng cao chất lượng đào tạo nghề
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Phương pháp phân tích
2.4. Các chỉ tiêu phân tích
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CƠ KHÍ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HOÀ BÌNH
3.1. Giới thiệu địa bàn nghiên cứu
3.2. Thực trạng công tác đào tạo nghề ở trường cao đẳng nghề hòa bình
3.3. Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cơ khí tại trường Cao đẳng Nghề Hòa Bình
3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo nghề cơ khí tại trường cao đẳng nghề hòa bình
3.5. Đánh giá chung chất lượng đào tạo nghề cơ khí tại trường Cao đẳng Nghề Hòa Bình
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương 4: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CƠ KHÍ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HOÀ BÌNH
4.1. Định hướng xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề
4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cơ khí tại trường Cao đẳng Nghề Hòa Bình
4.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan