[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp mới của đề tài nghiên cứu
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.1. Những vấn đề chung về DNNVV
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.3. Phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.4. Vai trò của DNNVV trong nền kinh tế hiện nay
1.2. Tín dụng ngân hàng, vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNNVV
1.2.1. Khái niệm tín dụng
1.2.2. Khái niệm, bản chất của tín dụng ngân hàng
1.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNNVV
1.2.4. Chất lượng cấp tín dụng của Ngân hàng TM
1.2.5. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV
1.2.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV
1.3. Kinh nghiệm của một số Ngân hàng về nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV
1.3.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)
1.3.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
1.4. Bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và PTNT TP Thái Nguyên
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu Đánh giá chất lượng cấp Tín dụng của NHTM, hiệu quả cấp tín dụng của Ngân hàng đối với khách hàng
2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá kết quả tín dụng của Ngân hàng đối với DNNVV
Chương 3. THỰC TRẠNG VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP &PTNT THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
3.1. Khái quát về NHNo &PTNT TP Thái Nguyên
3.1.1. Quá trình hình thành
3.1.2. Cơ cấu tổ chức
3.1.3. Tình hình chung của NHNo &PTNT TPTN
3.1.4. Tình hình hoạt động của NHNo &PTNT TPTN
3.2. Thực trạng về hoạt động cấp tín dụng đối với DNNVV tại NHNo &PTNT TPTN
3.2.1. Quy trình xét duyệt cho vay đối với DNNVV
3.2.2. Các quy định trong cho vay chung của NHNo &PTNT TPTN
3.2.3. Kết quả cho vay của NHNo &PTNT TPTN đối với DNNVV
3.3. Đánh giá của doanh nghiệp đối với hoạt động tín dụng của chi nhánh NHNo &PTNT TP Thái Nguyên
3.4. Đánh giá chung về hoạt động cấp tín dụng đối với DNNVV tại NHNo &PTNT TPTN
3.4.1. Thành tựu
3.4.2. Hạn chế
3.5. Những nguyên nhân tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng đối với DNNVV tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT TP Thái Nguyên
3.5.1. Nguyên nhân từ chính sách kinh tế - xã hội, và quản lý điều hành của nhà nước
3.5.2. Nguyên nhân từ NHNo &PTNT TPTN
3.5.3. Nguyên nhân từ phía DNNVV
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP &PTNT TP THÁI NGUYÊN
4.1. Định hướng phát triển DNNVV tại TP Thái Nguyên
4.2. Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp và PTNT TP Thái Nguyên
4.3. Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT TP Thái Nguyên
4.3.1. Giải pháp của DNNVV
4.3.2. Giải pháp của NHNo &PTNT TPTN TP Thái Nguyên
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan