[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, phân bón đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai HN88 tại Cẩm Phả - Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, phân bón đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai HN88 tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu của đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.1. Tình hình sản xuất ngô trên thế giới
1.2.2. Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam
1.2.3. Tình hình sản xuất ngô của tỉnh Quảng Ninh
1.2.4. Tình hình sản xuất ngô của Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
1.3. Nghiên cứu về thời vụ trồng ngô trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Nghiên cứu về thời vụ trồng ngô trên thế giới
1.3.2. Nghiên cứu về thời vụ gieo trồng ngô ở Việt Nam
1.4. Tình hình nghiên cứu phân bón cho ngô trên thế giới và ở Việt Nam
1.4.1. Tình hình nghiên cứu phân bón cho ngô trên thế giới
1.4.2. Tình hình nghiên cứu phân bón cho ngô ở Việt Nam
Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm tiến hành đề tài
2.2.2. Thời gian tiến hành đề tài
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thí nghiệm
2.4.2. Quy trình kỹ thuật
2.4.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi, đánh giá
2.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 và 2014) tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.1.1. Ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển của giống ngô nếp lai HN88 tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.1.2. Ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến đặc điểm hình thái và sinh lý của giống ngô nếp lai HN88 tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.1.3. Ảnh hưởng của thời vụ tới khả năng chống đổ của giống ngô nếp lai HN88 tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.1.4. Ảnh hưởng của thời vụ tới khả năng chống chịu sâu, bệnh của giống ngô nếp lai HN88 tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.1.5. Ảnh hưởng của thời vụ tới năng suát bắp tươi và năng suất thân lá của giống ngô nếp lai HN88 tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.1.6. Ảnh hưởng của thời vụ tới chất lượng thử nếm của giống ngô nếp lai HN88 tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.1.7. Ảnh hưởng của thời vụ đến trạng thái cây, trạng thái bắp, độ che kín bắp của giống ngô nếp lai HN88 tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.1.8. Ảnh hưởng của thời vụ đến các yếu tố cấu thành năng suất của giống ngô nếp lai HN88 tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.1.9. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất hạt khô của giống ngô nếp lai HN88 tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón vô cơ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 và 2014) tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.2.1. Ảnh hưởng của các công thức phân bón vô cơ khác nhau đến các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 và 2014) tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.2.2. Ảnh hưởng của phân bón vô cơ đến các đặc điểm hình thái của giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 và 2014) tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.2.3. Ảnh hưởng của phân bón vô cơ đến khả năng chống chịu sâu, bệnh hại và khả năng chống đổ của giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 và 2014) tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.2.4. Ảnh hưởng của phân bón vô cơ đến năng suất bắp tươi và năng suất thân lá của giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 và 2014) tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.2.5. Ảnh hưởng của phân bón vô cơ đến chất lượng thử nếm của giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 và 2014) tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.2.6. Ảnh hưởng của phân bón vô cơ đến các yếu tố cấu thành năng suất của giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 và 2014) tại Cẩm phả - Quảng Ninh
3.2.7. Ảnh hưởng của phân bón vô cơ đến năng suất hạt khô của giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 và 2014) tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
3.2.8. Đánh giá hiệu quả kinh tế qua các công thức phân bón vô cơ khác nhau
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan