[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2015-2020 tại xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất phương án quy hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2015-2020 tại xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
3. Ý nghĩa của đề tài
Chương I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Vấn đề nghiên cứu trên thế giới
1.1.1. Quy hoạch vùng theo học thuyết Mác- LêNin
1.1.2. Quy hoạch vùng ở Pháp
1.1.3. Quy hoạch vùng lãnh thổ của Thái Lan
1.1.4. Qui hoạch vùng nông nghiệp
1.1.5. Quy hoạch sản xuất lâm nghiệp
1.2. Vấn đề nghiên cứu ở Việt Nam
1.2.1. Quy hoạch vùng chuyên canh (QH vùng chuyên canh cây trồng)
1.2.2. Quy hoạch nông nghiệp xã
1.2.3. Quy hoạch lâm nghiệp
1.3. Những căn cứ pháp lý quy hoạch phát triển lâm nghiệp
1.4. Đánh giá về điều kiện tự nhiên và các nguồn tài nguyên
1.4.1. Vị trí địa lý
1.4.2. Địa hình, địa mạo
1.4.3. Khí hậu
1.4.4. Thuỷ văn
1.4.5 Tài nguyên đất
1.4.6 Tài nguyên nước
1.4.7. Tài nguyên rừng
1.4.8. Tài nguyên khoáng sản
1.4.9. Tài nguyên nhân văn
1.5. Thực trạng phát triển kinh tế- xã hội
1.5.1.Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
1.5.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế
1.5.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
1.5.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
1.5.5. An ninh quốc phòng
1.6. Đánh giá chung, những thuận lợi và khó khăn
1.6.1. Những thuận lợi
1.6.2. Những khó khăn và hạn chế
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
2.2 Nội dung nghiên cứu:
2.2.1. Đánh giá thực trạng quản lý phát triển lâm nghiệp
2.2.2. Nghiên cứu một số dự báo cơ bản liên quan đến quy hoạch phát triển lâm nghiệp
2.2.3. Đề xuất một số nội dung quy hoạch phát triển lâm nghiệp đến năm 2020
2.2.4. Đề xuất các giải pháp thực hiện các nội dung quy hoạch
2.2.5. Dự tính vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Sử dụng phương pháp kế thừa có chọn lọc
2.3.2. Sử dụng phương pháp phỏng vấn
2.3.3. Sử dụng phương pháp phúc tra thực địa tài nguyên rừng
2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu
2.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đánh giá thực trạng quản lý, phát triển lâm nghiệp tại xã Cao Kỳ
3.1.1. Hiện trạng sử dụng đất
3.1.2. Hiện trạng tài nguyên rừng và các hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn xã
3.1.3. Đặc điểm các trạng thái rừng:
3.1.4. Trữ lượng rừng
3.1.5. Diện tích đất lâm nghiệp theo chủ quản lý:
3.1.6. Tài nguyên lâm sản ngoài gỗ
3.1.7. Đánh giá kết quả các hoạt động sản xuất lâm nghiệp
3.1.8. Đánh giá về tổ chức quản lý Nhà nước về lâm nghiệp
3.2. Nghiên cứu một số dự báo cơ bản liên quan đến quy hoạch phát triển lâm nghiệp
3.2.1. Dự báo về dân số và lao động
3.2.2. Dự báo về nhu cầu lâm sản và thị trường tiêu thụ
3.2.3. Dự báo về môi trường
3.2.4. Dự báo tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất lâm nghiệp
3.2.5. Dự báo biến đổi khí hậu
3.3. Đề xuất quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020
3.3.1. Những căn cứ xây dựng quan điểm và định hướng phát triển lâm nghiệp
3.3.2. Đề xuất nội dung quy hoạch phát triển lâm nghiệp xã Cao Kỳ
3.3. Phân kỳ quy hoạch và tiến độ thực hiện
3.4. Các giải pháp thực hiện
3.5. Dự tính vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan