[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chiết tách tinh dầu từ vỏ quả cam, bưởi (Citrus) và ứng dụng xử lý rác thải xốp


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chiết tách tinh dầu từ vỏ quả cam, bưởi (Citrus) và ứng dụng xử lý rác thải xốp
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận văn
2. Mục tiêu tổng quát của đề tài
3. Mục tiêu cụ thể của đề tài
4. Ý nghĩa của luận văn
Chương 1:TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Nguồn gốc họ Cam, Bưởi
1.1.2. Tổng quan về tinh dầu
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Tình hình nghiên cứu về tinh dầu thuộc họ citrus trên thế giới và Việt Nam
1.2.2. Tình hình xử lý rác thải xốp trên thế giới và Việt Nam
1.2.3. Tình hình sản xuất nhựa polystyren trên thế giới và Việt Nam
Chương 2: NỘI DUNG – PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
2.3.2. Phương pháp lấy mẫu
2.3.3. Phương pháp tách chiết tinh dầu
2.3.4. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.3.5. Phương pháp phân tích:
2.3.6. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Chiết xuất tinh dầu từ vỏ quả thuộc họ cam, bưởi
3.1.1. Xác định thành phần khối lượng của quả cam, bưởi
3.1.2 .Tách chiết tinh dầu từ vỏ quả cam, bưởi
3.1.3. Xác định các tính chất lý – hóa của tinh dầu và thành phần hóa học
3.2. Khả năng hòa tan hòa tan rác thải xốp bằng hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên được tách chiết từ tinh dầu vỏ quả cam, bưởi
3.2.1. Kết quả xử lý xốp của tinh dầu cam, bưởi
3.2.2. Xác định thời gian tối ưu khi sử dụng tinh dầu chiết tách từ vỏ cam, bưởi để xử lý xốp
3.2.3. So sánh khả năng xử lý xốp giữa tinh dầu tự nhiên (chiết tách từ vỏ cam, bưởi) và acetone
3.3. Nghiên cứu xử lý rác thải xốp bằng phương pháp sinh học sử dụng tinh dầu chiết tách từ vỏ quả cam, bưởi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
3.3.1. Nghiên cứu lượng tinh dầu hao hụt khi sử dụng để xử lý rác thải xốp
3.3.2. So sánh hiệu quả kinh tế khi sử dụng tinh dầu tự nhiên và acetone
3.4. Đề xuất mô hình xử lý rác thải xốp tại các khu vực có nguồn nguyên liệu vỏ cam, bưởi
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan