[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Cơ sở lý luận về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước
1.1.1. Đầu tư và đầu tư xây dựng cơ bản
1.1.2. Nguồn vốn đầu tư
1.1.3. Quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước
1.1.4. Nội dung công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1.2. Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN của một số địa phương và bài học rút ra
1.2.1. Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của tỉnh Yên Bái
1.2.2. Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của tỉnh Phú Thọ
1.2.3. Những bài học kinh nghiệm có khả năng vận dụng vào quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi mà đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin, số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Chỉ tiêu kết quả sử dụng vốn
2.3.2. Hệ số huy động tài sản cố định
2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN Ở HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG
3.1. Đặc điểm cơ bản của địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.1.3. Tình hình thu chi ngân sách nhà nước của huyện Yên Sơn
3.2. Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN ở huyện Yên Sơn giai đoạn 2011 - 2013
3.2.1.Quy mô nguồn vốn đầu tư XDCB
3.2.2. Tình hình thực hiện các khâu quản lý đầu tư XDCB từ vốn NSNN tại huyện Yên Sơn
3.2.3. Đánh giá thành tựu và hạn chế trong quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại huyện Yên Sơn
3.2.4. Nguyên nhân hạn chế
Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN Ở HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG TRONG THỜI GIAN TỚI
4.1. Định hướng, mục tiêu đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tới năm 2015
4.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
4.2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp lý, đổi mới cơ chế chính sách quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
4.2.2. Nâng cao chất lượng quy hoạch các dự án
4.2.3. Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hóa vốn đầu tư
4.2.4. Đẩy nhanh tốc độ cấp phát vốn đầu tư
4.2.5. Kiểm soát và đẩy mạnh công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư
4.2.6. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý đầu tư XDCB
4.2.7. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành
4.3.2. Kiến nghị với UBND tỉnh Tuyên Quang
4.3.3. Kiến nghị với UBND huyện Yên Sơn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan