[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ Tân Vĩnh Tiến


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ Tân Vĩnh Tiến
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Kế toán doanh thu và thu nhập khác 
1.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu
1.1.1.3. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.1.1.4. Trình tự hạch toán.
1.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
1.1.2.1. Chiết khấu thương mại.
1.1.2.1.1. Khái niệm.
1.1.2.1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng.
1.1.2.1.3. Trình tự hạch toán.
1.1.2.2. Giảm giá hàng bán
1.1.2.2.1. Khái niệm
1.1.2.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.1.2.2.3. Trình tự hạch toán.
1.1.2.3. Hàng bán bị trả lại
1.1.2.3.1. Khái niệm
1.1.2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.1.2.3.3. Trình tự hạch toán
1.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.
1.1.3.1. Khái niệm
1.1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.1.3.3. Trình tự hạch toán
1.1.4. Kế toán thu nhập khác.
1.1.4.1. Khái niệm
1.1.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.1.4.3. Trình tự hạch toán
1.2. Kế toán các khoản chi phí
1.2.1. Giá vốn hàng bán
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.1.3. Trình tự hạch toán
1.2.2. Chi phí bán hàng
1.2.2.1. Khái niệm
1.2.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.2.3. Trình tự hạch toán
1.2.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.3.1. Khái niệm
1.2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.3.3. Trình tự hạch toán
1.2.4. Chi phí hoạt động tài chính
1.2.4.1. Khái niệm
1.2.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.4.3. Trình tự hạch toán
1.2.5. Chi phí khác
1.2.5.1. Khái niệm
1.2.5.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.5.3. Trình tự hạch toán
1.2.6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.2.6.1. Khái niệm
1.2.6.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.6.3. Trình tự hạch toán
1.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.3.1. Khái niệm về kết quả kinh doanh.
1.3.2. Công thức xác định kết quả kinh doanh.
1.3.3. Tài khoản sử dụng
1.3.4. Trình tự hạch toán
CHƯƠNG 2:KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TÂN VĨNH TIẾN
2.1 Giới thiệu khái quát về công ty
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận
2.1.3 Cơ cấu tổ chức phòng kế toán
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán.
2.1.5. Tình hình kinh doanh tại công ty và phương hướng phát triển
2.1.5.1. Tình hình kinh doanh tại công ty
2.1.5.2. Phương hướng phát triển
2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
2.2.1. Kế toán doanh thu và thu nhập khác
2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1.1.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng tại công ty
2.2.1.1.2. Số liệu minh hoạ
2.2.1.1.3. Sổ sách kế toán
2.2.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng tại công ty
2.2.1.2.2. Số liệu minh hoạ
2.2.1.2.3. Sổ sách kế toán
2.2.1.3. Kế toán thu nhập khác
2.2.2. Kế toán chi phí
2.2.2.1. Giá vốn hàng bán
2.2.2.1.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng tại công ty
2.2.2.1.2. Số liệu minh hoạ
2.2.2.1.3. Sổ sách kế toán
2.2.2.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.2.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng tại công ty
2.2.2.2.2. Số liệu minh hoạ
2.2.2.2.3. Sổ sách kế toán
2.2.2.3. Chi phí hoạt động tài chính
2.2.2.3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng tại công ty
2.2.2.3.2. Số liệu minh hoạ
2.2.2.3.3. Sổ sách kế toán
2.2.2.4. Chi phí khác
2.2.2.5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.3.1. Số liệu minh hoạ
2.2.3.2. Sổ sách kế toán
2.3 Sổ nhật ký chung
2.4 Trình bày thông tin trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét
3.1.1. Nhận xét về tình hình kinh doanh tại công ty
3.1.1.1. Ưu điểm
3.1.1.2. Nhược điểm
3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán tại công ty
3.1.2.1. Ưu điểm
3.1.2.2. Nhược điểm
3.2. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan