[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ KSP


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ KSP
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TM-DV KSP
1.1. Kế toán doanh thu
1.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng
1.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.1.4. Kế toán các khoản thu nhập khác
1.2. Kế toán tập hợp chi phí
1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.2. Kế toán chi phí bán hàng
1.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.4. Kế toán chi phí tài chính
1.2.5. Kế toán các khoản chi phí khác
1.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM – DV KSP
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM-DV KSP
2.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.1.3. Lĩnh vực hoạt động của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
2.1.2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty
2.1.2.2. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1.3.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán
2.1.3.3. Tổ chức vận dụng các chế độ, phương pháp kế toán
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
2.1.5. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
2.2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM – DV KSP
2.2.1. Kế toán doanh thu
2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng
2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2. Kế toán tập hơp chi phí
2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.4. Kế toán chi phí tài chính
2.2.5. Kế toán các khoản thu nhập và chi phí khác
2.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.4. Kết luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM-DV KSP.
2.4.1. Những mặt tốt.
2.4.2. Những tồn tại yếu kém
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG
KẾT LUẬN.
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan