[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty Cổ phần sợi Sài Gòn Long An VN


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty Cổ phần sợi Sài Gòn Long An VN
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương 1: Cơ sở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm
1.1. Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất.
1.1.1.1. Khái niệm.
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung và tính chất kinh tế
1.1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí
1.1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo cách quy nạp chi phí vào đối tượng
1.1.2. Khái niệm và các chỉ tiêu tính giá thành sản xuất sản phẩm.
1.2.2.1. Khái niệm.
1.2.2.2. Các chỉ tiêu tính giá thành sản phẩm
1.2.2.2.1. Theo phạm vi tính giá thành
1.2.2.2.2. Theo thởi điểm tính và nguồn số liệu tính giá thành
1.2. Mối liên hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
1.3. Nhiệm vụ của kế toán CPSX và giá thành sản phẩm
1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất.
1.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.
1.4.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
1.4.2.1. Khái niệm
1.4.2.2. Chứng từ sử dụng
1.4.2.3. Tài khoản sử dụng
1.4.2.4. Sổ sách kế toán
1.4.2.5. Kế toán tổng hợp
1.4.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.
1.4.3.1. Khái niệm
1.4.3.2. Chứng từ sử dụng.
1.4.3.3. Tài khoản sử dụng
1.4.3.4. Sổ sách kế toán
1.4.3.5. Kế toán tổng hợp
1.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.4.4.1. Khái niệm
1.4.4.2. Chứng từ sử dụng
1.4.4.3. Tài khoản sử dụng
1.4.4.4. Sổ sách kế toán
1.4.4.5. Kế toán tổng hợp
1.4.5. Kế toán thiệt hại trong sản xuất
1.4.5.1. Kế toán thiệt hại về sản phẩm hỏng
1.4.5.2. Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất
1.4.6. Phương pháp kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.4.6.1. Chứng từ sử dụng
1.4.6.2. Tài khoản sử dụng
1.4.6.3. Kế toán chi tiết
1.4.6.4. Kế toán tổng hợp
1.5. Đánh giá sản phẩm dở dang
1.6. Tính giá thành sản phẩm.
1.6.1. Đối tượng tính giá thành.
1.6.2. Kỳ tính giá thành
1.6.3. Tính giá thành ở các đơn vị có quy trình công nghệ giản đơn.
1.6.4. Tính giá thành ở các đơn vị có quy trình công nghệ phức tạp.
1.7. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy
1.7.1. Nguyên tắc
1.7.2. Trình tự xử lý thông qua phần mềm kế toán
Chương 2: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty cổ phần sợi LongAn VN.
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và quá trình phát triển công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
2.1.3. Đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
2.1.4. Cơ cấu tổ chức kế toán tại công ty
2.1.5. Tổ chức công tác kế toán của công ty
2.1.6. Tình hình công ty những năm gần đây
2.1.7. Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sợi Long An VN
2.2.1. Vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí tại công ty
2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.1.1. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển
2.2.2.1.2. Tài khoản sử dụng
2.2.2.1.3. Hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.2.1. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển
2.2.2.2.2. Tài khoản sử dụng
2.2.2.2.3. Hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp
2.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.2.3.1. Nội dung chi phí sản xuấtchung tại công ty
2.2.2.3.2. Chứng từ sử dụng
2.2.2.3.3. Tài khoản sử dụng
2.2.2.3.4. Hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp
2.2.2.4. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.2.4.1. Chứng từ
2.2.2.4.2. Tài khoản sử dụng
2.2.2.4.3. Hạch toán tổng hợp
2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang
2.2.4. Tính giá thành sản phẩm
Chương 3: Nhận xét và kiến nghị
3.1 Nhận xét
3.1.1 Nhận xét tổng quát về tình hình hoạt động tại công ty
3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán
3.2 Kiến nghị
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
[/tomtat]

Bài viết liên quan