[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Ô tô Thuần Phát


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Ô tô Thuần Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
1.1 Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Nhiệm vụ
1.1.3 Đặc điểm
1.2 Kế toán tiền mặt
1.2.1 Chứng từ
1.2.2 Kế toán chi tiết
1.2.3 Kế toán tổng hợp
1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng
1.3.1 Chứng từ
1.3.2 Kế toán chi tiết
1.3.3 Kế toán tổng hợp
1.4 Kế toán tiền đang chuyển
1.4.1 Chứng từ
1.4.2 Kế toán chi tiết
1.4.3 Kế toán tổng hợp
1.5 Kế toán các khoản phải thu khách hàng
1.5.1 Chứng từ
1.5.2 Kế toán chi tiết
1.5.3 Kế toán tổng hợp
1.6 Kế toán phải thu nội bộ
1.6.1 Chứng từ
1.6.2 Kế toán chi tiết
1.6.3 Kế toán tổng hợp
1.7 Kế toán các khoản phải thu khác
1.7.1 Chứng từ
1.7.2 Kế toán chi tiết
1.7.3 Kế toán tổng hợp
1.8 Kế toán tạm ứng
1.8.1 Chứng từ
1.8.2 Kế toán chi tiết
1.8.3 Kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV Ô TÔ THUẬN PHÁT
2.1 Sơ lược về công ty TNHH TM-DV Ô TÔ Thuận Phát
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 chức năng và lĩnh vực hoạt động
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:
2.1.4 Bộ máy tổ chức công tác kế toán
2.1.41 bộ máy kế toán
2.1.4.2 Hình thức kế toán
2.1.4.3 Chế độ kế toán
2.2 Thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH TM-DV Ô TÔ Thuận Phát
2.2.1 Nguyên tắc chung về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty.
2.2.2 Kế toán tiền mặt
2.2.2.1 Chứng từ
2.2.2.2 Kế toán tổng hợp
2.2.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng
2.2.3.1 Chứng từ
2.2.3.2 Kế toán tổng hợp
2.2.4 Kế toán các khoản phải thu khách hàng
2.2.4.1 Chứng từ
2.2.4.2 Kế toán chi tiết
2.2.4.3 Kế toán tổng hợp
2.2.5 Kế toán các khoản phải thu khác
2.2.5.1 Chứng từ
2.2.5.2 Kế toán chi tiết
2.2.5.3 Kế toán tổng hợp
2.2.6 Kế toán tạm ứng
2.2.6.1 Chứng từ
2.2.6.2 Kế toán tổng hợp
2.2.7 Những ưu nhược điểm của quy trình kế toán vốn bằng tiền của công ty TNHH TM–DV Ô Tô Thuận Phát
3.1 Nhận xét
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Những mặt chưa đạt được
3.1.3 Kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Thuận Phát
3.2 Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan