[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1 Những vấn đề chung về kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Nhiệm vụ
1.1.3 Ý nghĩa
1.2 Kế toán doanh thu
1.2.1 Kế toán doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.4 Kế toán thu nhập khác
1.3 Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh
1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.2 Kế toán chi phí tài chính
1.3.3 Kế toán chi phí bán hàng
1.3.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.5 Kế toán chi phí khác
1.3.6 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
1.4 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.1 Kế toán chi tiết
1.4.2 Kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG JETSTAR PACIFIC AIRLINES
2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines
2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển
2.1.2 Quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu
2.1.3 Bộ máy tổ chức của công ty
2.1.4 Giới thiệu phòng kế toán
2.2 Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines
2.2.1 Kế toán doanh thu
2.2.2 Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh
2.2.3 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG JETSTAR PACIFIC AIRLINES
3.1 Nhận xét chung về nguyên nhân lỗ của Công ty Cổ Phần Hàng Không Jetstar Pacific Airlines năm 2013.
3.2 Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Hàng Không Jetstar Pacific Airlines
3.2.1 Ưu điểm
3.2.2 Nhược điểm
3.3 Một số giải pháp hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Hàng Không Jetstar Pacific Airlines
3.2.1 Phần mềm kế toán
3.2.2 Tài khoản xác định kết quả hoạt động kinh doanh
3.2.3 Áp dụng khoản chiết khấu thanh toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan