[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Hóa Chất 14


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Hóa Chất 14
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 1.1.1 Sự cần thiết của việc tổ chức kế toán doanh thu, thu nhập
1.1.2 Sự cần thiết của việc hạch toán xác định kết quả kinh doanh
1.2 Kế toán các khoản doanh thu, thu nhập khác
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính (TK 515)
1.2.3 Kế toán thu nhập khác
1.3 Các khoản giảm trừ khi tính doanh thu thuần:
1.3.1 Chiết khấu thương mại
1.3.2 Hàng bán bị trả lại
1.3.3 Giảm giá hàng bán
1.4 Kế toán các khoản chi phí
1.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán
1.4.2 Kế toán chi phí bán hàng
1.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
1.4.5 Kế toán chi phí khác
1.4.6 Kế toán chi phí thuế TNDN
1.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.5.1 Khái niệm
1.5.2 Nguyên tắc hạch toán
1.5.3 Sơ đồ hạch toán
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ HÓA CHẤT 14
2.1 Giới thiệu chung về Công ty
2.1.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển Công ty
2.1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý ở Công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức kế toán
2.1.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán:
2.1.3.2 Cơ cấu nhân sự kế toán và nhiệm vụ:
2.1.3.3 Nội dung công tác kế toán tại Công ty:
2.1.3.4 Hệ thống thông tin kế toán tại Công ty Cơ khí Hóa chất 14
2.1.4 Tình hình Công ty những năm gần đây
2.1.5 Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển
2.1.5.1 Thuận lợi
2.1.5.2 Khó khăn
2.1.5.3 Phương hướng phát triển
2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tháng 5/2013 tại Công ty
2.2.1 Đặc điểm kinh doanh, các phương thức tiêu thụ và thanh toán tại Công ty
2.2.1.1 Đặc điểm kinh doanh
2.2.1.2 Phương thức tiêu thụ
2.2.1.3 Phương thức thanh toán
2.2.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác
2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TK 511)
2.2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.3 Các chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng
2.2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3.2 Kế toán CP bán hàng
2.2.3.3 Kế toán CP QLDN
2.2.3.4 Kế toán CP tài chính
2.2.3.5 Kế toán CP khác
2.2.3.6 Kế toán CP thuế TNDN
2.2.4 Các khoản giảm trừ khi tính doanh thu thuần
2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh (TK 911)
2.3.1 Xác định kết quả kinh doanh
2.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.4 Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính
2.5 So sánh lý thuyết được học so với thực tế
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét
3.1.1 Nhận xét tổng quát về tình hình hoạt động tại Công ty
3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty
3.2 Kiến nghị
3.2.1 Kiến nghị về Công tác kế toán
3.2.2 Kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan