[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics tại công ty TNHH quốc tế CARGO RUSH


[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics tại công ty TNHH quốc tế CARGO RUSH
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LOGISTICS VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS
1.1. Khái niệm về logistics và dịch vụ logistics
1.1.1. Khái niệm logistics
1.1.2. Khái niệm dịch vụ logistics
1.2. Vai trò của các dịch vụ logistics
1.2.1. Đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân
1.2.1.1. Hệ thống logistics hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế
1.2.1.2. Logistics là công cụ liên kết các hoạt động kinh tế quốc tế
1.2.1.3. Logistics có vai trò quan trọng trong việc tối ưu hoá chu trình lưu chuyển của sản xuất kinh doanh
1.2.1.4. Logistics đóng vai trò hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định chính xác trong hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.2. Đối với doanh nghiệp
1.2.2.1. Logistics đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi và hoàn thiện dịch vụ vận tải giao nhận, đảm bảo yếu tố đúng thời gian - địa điểm
1.2.2.2. Logistics cho phép nhà kinh doanh vận tải giao nhận cung cấp dịch vụ đa dạng, phong phú ngoài dịch vụ giao nhận vận tải đơn thuần
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanhdịch vụ logistics
1.3.1. Nhóm các yếu tố bên ngoài
1.3.1.1. Cơ sở hạ tầng và điều kiện tự nhiên
1.3.1.2. Chính trị, pháp luật
1.3.1.3. Kinh tế
1.3.1.4. Công nghệ
1.3.1.5. Cạnh tranh trong ngành
1.3.2. Nhóm các yếu tố bên trong doanh nghiệp
1.3.2.1. Tiềm lực của doanh nghiệp
1.3.2.2. Hệ thống thông tin
1.3.2.3. Nghiên cứu và phát triển
1.4. Các loại hình dịch vụ logistics chủ yếu
1.4.1. Phân loại theo hình thức logistics
1.4.2. Phân loại theo quá trình cung ứng dịch vụ logistics
1.4.3. Phân loại theo Hiệp định thương mại chung về lĩnh vực dịch vụ của Tổ chức thương mại thế giới WTO
1.4.3.1. Các dịch vụ logistics lõi
1.4.3.2. Các dịch vụ logistics liên quan đến vận tải
1.4.3.3. Dịch vụ thứ yếu/mang tính bổ trợ
1.4.4. Phân loại theo loại hàng hóa
1.4.5. Phân loại theo phạm vi hoạt động
1.5. Nội dung của hoạt động logistics
1.5.1. Mua sắm nguyên vật liệu
1.5.2. Dịch vụ khách hàng
1.5.3. Quản lý hoạt động dự trữ
1.5.4. Dịch vụ vận tải
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CARGO RUSH
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH quốc tế Cargo Rush
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1. Chức năng
2.1.2.2. Nhiệm vụ
2.1.3. Sản phẩm kinh doanh của công ty
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh (HĐKD) dịch vụ logistics tại công ty 20
2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng HĐKD dịch vụ logistics tại công ty
2.2.1.1. Nhóm các yếu tố bên ngoài
2.2.1.2. Nhóm các yếu tố bên trong
2.2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics tại công ty TNHH quốc tế Cargo Rush
2.2.2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics tại công ty
2.2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics
2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics
2.3.1. Ưu điểm
2.3.1.1. Chất lượng dịch vụlogistics tương đối tốt
2.3.1.2. Tăng cường hợp tác với nước ngoài
2.3.1.3. Hệ thống công nghệ thông tin nâng cao chất lượng dịch vụ logistics
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế
2.3.2.1. Hạn chế 1: còn tập trung nhiều vào các hoạt động giao nhận truyền thống
2.3.2.2. Hạn chế 2: hoạt động kho bãi còn yếu
2.3.2.3. Hạn chế 3: áp dụng công nghệ thông tin còn hạn chế
2.3.2.4. Hạn chế 4: chất lượng nhân viên làm việc trong lĩnh vực logistics còn yếu
2.3.2.5. Hạn chế 5: dịch vụ thiếu tính liên kết, hoạt động ở trong phạm vi hẹp
2.3.2.6. Hạn chế 6: hoạt động marketing và dịch vụ khách hang yếu kém
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CARGO RUSH
3.1. Định hướng phát triển của công ty
3.1.1. Định hướng phát triển chung của công ty
3.1.1.1. Phát triển năng lực cạnh tranh
3.1.1.2. Phát triển dịch vụ hoàn hảo
3.1.1.3. Phát triển năng lực nội bộ
3.1.2. Mục tiêu của hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics tại công ty TNHH quốc tế Cargo Rush
3.2.1. Giải pháp 1: giải pháp về thị trường và mạng lưới hoạt động
3.2.1.1. Cơ sở đề xuất giải pháp
3.2.1.2. Điều kiện thực hiện giải pháp
3.2.1.3. Kết quả dự kiến đạt được
3.2.2. Giải pháp 2: giải pháp về hoạt động Marketing và dịch vụ khách hàng
3.2.2.1. Cơ sở đề xuất giải pháp
3.2.2.2. Điều kiện thực hiện giải pháp
3.2.2.3. Kết quả dự kiến đạt được
3.2.3. Giải pháp 3: giải pháp về nguồn nhân lực
3.2.3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp
3.2.3.2. Điều kiện thực hiện giải pháp
3.2.3.3. Kết quả dự kiến đạt được
3.2.4. Giải pháp 4: giải pháp về loại hình và chất lượng dịch vụ
3.2.4.1. Cơ sở đề xuất giải pháp
3.2.4.2. Điều kiện thực hiện giải pháp
3.2.4.3. Kết quả dự kiến đạt được
3.3. Một số kiến nghị đối với nhà nước
3.3.1. Hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở hạ tầng vận tải
3.3.2. Xây dựng hành lang, khung pháp lý thông thoáng và hợp lý, thay đổi và tiêu chuẩn hóa các qui định liên quan đến lĩnh vực logistics
3.3.3. Ứng dụng công nghệ thông tin
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan