[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phát hành thẻ của ngân hàng TMCP Á Châu PGD Lê Quang Định


[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phát hành thẻ của ngân hàng TMCP Á Châu- PGD Lê Quang Định
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ NGÂN HÀNG
1.1. Khái niệm thẻ thanh toán
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của thẻ thanh toán
1.3. Vai trò và lợi ích của thẻ
1.3.1. Vai trò của thẻ
1.3.1.1. Đối với nền kinh tế
1.3.1.2. Đối với toàn xã hội
1.3.2. Lợi ích của thẻ
1.3.2.1. Đối với ngân hàng phát hành
1.3.2.2. Đối với chủ thẻ
1.3.2.3. Đối với cơ sở chấp nhận thẻ
1.4. Nội dung cơ bản về thẻ
1.4.1. Đặc điểm cấu tạo của thẻ
1.4.2. Phân loại thẻ
1.4.2.1. Phân loại theo công nghệ sản xuất
1.4.2.2. Phân loại theo tính chất thanh toán
1.4.2.3. Phân loại theo phạm vi sử dụng
1.4.3. Tính năng của thẻ
1.4.4. Các hoạt động trong phát hành thẻ
1.4.5. Thu nhập và chi phí trong phát hành thẻ
1.4.5.1. Thu nhập trong phát hành thẻ
1.4.5.2. Chi phí trong phát hành thẻ
1.4.6. Rủi ro trong phát hành thẻ
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát hành và sử dụng thẻ
1.5.1. Nhóm nhân tố khách quan
1.5.1.1. Trình độ dân trí và thói quen tiêu dùng của người dân
1.5.1.2. Thu nhập của người dùng thẻ
1.5.1.3. Các yếu tố môi trường
1.5.1.3.1. Môi trường pháp lý
1.5.1.3.2. Môi trường công nghệ
1.5.1.3.3. Môi trường cạnh tranh
1.5.2. Nhóm nhân tố chủ quan
1.5.2.1. Trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác thẻ
1.5.2.2. Tiềm lực kinh tế của ngân hàng phát hành thẻ
1.5.2.3. Định hướng phát triển của ngân hàng
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)
2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Á Châu
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Á Châu
2.1.1.1. Bối cảnh thành lập hệ thống ngân hàng TMCP Á Châu
2.1.1.2. Các cột mốc phát triển
2.1.1.3. Giới thiệu về ACB – PGD Lê Quang Định
2.1.2. Bộ máy tổ chức của ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Lê Quang Định
2.1.3.Tình hình nhân sự ACB- PGD Lê Quang Định
2.1.4. Địa bàn kinh doanh
2.1.5. Khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của ACB
2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.7. Định hướng phát triển của ngân hàng ACB trong những năm tới.
2.2. Tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ của ACB- PGD Lê Quang Định
2.2.1. Các sản phẩm thẻ của ACB đang phát hành
2.2.1.1. Thẻ tín dụng
2.2.1.2. Thẻ trả trước
2.2.1.3. Thẻ ghi nợ
2.2.2. Các dịch vụ đi kèm trong phát hành thẻ của ACB- PGD Lê Quang Định
2.2.3. Nghiệp vụ phát hành thẻ tại ACB- PGD Lê Quang Định
2.2.3.1. Điều kiện phát hành các loại thẻ ACB
2.2.3.2. Quy trình phát hành thẻ
2.2.4. Kết quả hoạt động phát hành sản phẩm thẻ của ACB- PGD Lê Quang Định năm 2010-2013
2.2.4.1. Số lượng thẻ phát hành trong năm 2010-2013
2.2.4.2. Doanh thu từ hoạt động thẻ
2.2.4.2.1. Chi phí phát hành thẻ
2.2.4.2.2. Lợi nhuận từ hoạt động thẻ
2.2.5. Thực trạng khách hàng sử dụng sản phẩm thẻ của ACB
2.2.5.1. Đối tượng khách hàng đang sử dụng thẻ của ACB
2.2.5.2. Loại thẻ khách hàng sử dụng của ACB
2.2.5.3. Mức độ hài lòng của khách hàng đang sử dụng sản phẩm thẻ của ACB
2.2.5.3.1. Hình thức của thẻ
2.2.5.3.2. Tính năng của thẻ
2.2.5.3.3. Thủ tục đăng ký và dịch vụ tư vấn làm thẻ
2.2.6. Đánh giá việc phát triển sản phẩm thẻ thông qua việc phân tích mô hình SWOT tại ngân hàng TMCP Á Châu
2.2.6.1. Điểm mạnh
2.2.6.2. Điểm yếu
2.2.6.3. Cơ hội
2.2.6.4. Thách thức
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phát hành thẻ của ngân hàng ACBPGD Lê Quang Định
3.1.1. Giải pháp khắc phục những điểm yếu
3.1.1.1. Hoàn thiện cơ sở vật chất các điểm phục vụ khách hàng
3.1.1.2. Hợp lý hóa chi phí sử dụng thẻ
3.1.1.3. Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin
3.1.1.4. Đa dạng các hình thức thẻ, mở rộng tính năng và tiện ích của thẻ
3.1.1.5. Mở rộng mạng lưới ATM và máy POS
3.1.1.6. Đơn giản hóa quy trình, thủ tục phát hành thẻ
3.1.1.7. Thúc đẩy hoạt động Marketing đối với các sản phẩm thẻ của ngân hàng
3.1.1.8. Hoàn thiện công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường
3.1.2. Giải pháp vượt qua những thách thức
3.2. Một số kiến nghị
3.2.1. Kiến nghị với ACB- PGD Lê Quang Định
3.2.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nƣớc
3.2.3. Kiến nghị với Chính phủ
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan