[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ Thiên Trúc


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ Thiên Trúc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.
1.1 Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
1.1.1 Khái niệm về doanh thu và thu nhập khác.
1.1.2 Khái niệm về chi phí
1.1.3 Ý nghĩa, vai trò và sự cần thiết của kế toán doanh thu, chi phí trong việc xác định kết kinh doanh.
1.2 Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
1.2.1.1 Nguyên tắc hạch toán
1.2.1.2 Tài khoản sử dụng
1.2.1.3 Phương pháp hạch toán
1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
1.2.2.1 Chiết khấu thương mại.
1.2.2.2 Giảm giá hàng bán.
1.2.2.3 Hàng bán bị trả lại.
1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.
1.2.3.1 Nguyên tắc hạch toán.
1.2.3.2 Tài khoản sử dụng.
1.2.3.3 Phương pháp hạch toán
1.2.4 Kế toán thu nhập khác
1.2.4.1 Nguyên tắc hạch toán
1.2.4.2 Tài khoản sử dụng
1.2.4.3 Phương pháp hạch toán
1.2.5 Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.5.1 Nguyên tắc hạch toán
1.2.5.2 Tài khoản sử dụng
1.2.5.3 Phương pháp hạch toán
1.2.6 Kế toán chi phí bán hàng
1.2.6.1 Nguyên tắc hạch toán
1.2.6.2 Tài khoản sử dụng
1.2.6.3 Phương pháp hạch toán
1.2.7 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.7.1 Nguyên tắc hạch toán
1.2.7.2 Tài khoản sử dụng
1.2.7.3 Phương pháp hạch toán
1.2.8 Kế toán chi phí tài chính
1.2.8.1 Nguyên tắc hạch toán
1.2.8.2 Tài khoản sử dụng
1.2.8.3 Phương pháp hạch toán
1.2.9 Kế toán chi phí khác
1.2.9.1 Nguyên tắc hạch toán
1.2.9.2 Tài khoản sử dụng
1.2.9.3 Phương pháp hạch toán
1.2.10 Kế toán chi phí thuế TNDN
1.2.10.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành
1.2.10.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại
1.2.10.3 Phương pháp hạch toán
1.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.3.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.3.2 Phương pháp hạch toán
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THIÊN TRÚC
2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thiên Trúc
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý
2.1.3 Công tác kế toán
2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2 Tổ chức công tác kế toán
2.1.4 Hoạt động kinh doanh
2.1.5 Mục tiêu và phương hướng phát triển
2.2 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Công Nghệ Thiên Trúc.
2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1.1 Đặc điểm
2.2.1.2 Chứng từ và sổ kế toán
2.2.1.3 Quy trình kế toán doanh thu
2.2.1.4 Hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.2.1 Đặc điểm
2.2.2.2 Chứng từ và sổ kế toán
2.2.2.3 Quy trình ế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.2.4 Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.3 Kế toán thu nhập khác
2.2.3.1 Đặc điểm
2.2.3.2 Chứng từ và sổ kế toán
2.2.3.3 Quy trình kế toán thu nhập khác
2.2.3.4 Hạch toán thu nhập khác
2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.4.1 Đặc điểm
2.2.4.2 Chứng từ và sổ kế toán
2.2.4.3 Quy trình ế toán giá vốn hàng bán
2.2.4.4 Hạch toán giá vốn hàng bán
2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng
2.2.5.1 Đặc điểm
2.2.5.2 Chứng từ và sổ kế toán
2.2.5.3 Quy trình ế toán chi phí bán hàng
2.2.5.4 Hạch toán chi phí bán hàng
2.2.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.6.1 Đặc điểm
2.2.6.2 Chứng từ và sổ kế toán
2.2.6.3 Quy trình ế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.6.4 Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.7 Kế toán chi phí tài chính
2.2.7.1 Đặc điểm
2.2.7.2 Chứng từ và sổ kế toán
2.2.7.3 Quy trình kế toán chi phí tài chính
2.2.7.4 Hạch toán chi phí tài chính
2.2.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.8.1 Đặc điểm
2.2.8.2 Chứng từ và sổ kế toán
2.2.8.3 Hạch toán chi phí thuế TNDN
2.2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THIÊN TRÚC
3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Thiên Trúc.
3.1.1 Ưu điểm đạt được
3.1.2 Hạn chế
3.2 Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Thiên Trúc.
3.2.1 Định hướng hoàn thiện
3.2.2 Giải pháp
3.2.2.1 Áp dụng chính sách chiết hấu thương mại và chiết hấu thanh toán trong tiêu thụ hàng hóa
3.2.2.2 Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3.2.2.3 Nâng cao hiệu quả kinh doanh
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan