[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hoạt động marketing - Mix đối với sản phẩn nguyên liệu thuốc lá tại công ty cổ phần Hòa Việt


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hoạt động marketing - Mix đối với sản phẩn nguyên liệu thuốc lá tại công ty cổ phần Hòa Việt
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu đề tài khóa luận tốt nghiệp
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING – MIX
1.1 Lý luận chung về marketing – mix
1.1.1 Khái niệm về marketing – mix
1.1.1.1 Khái niệm về marketing
1.1.1.2 Khái niệm về marketing – mix
1.1.2 Vai trò của marketing – mix trong hoạt động kinh doanh doanh nghiệp
1.1.3 Các chức năng cơ bản của hoạt động marketing – mix
1.1.4 Mục tiêu của marketing – mix
1.2 Nội dung của hoạt động marketing – mix
1.2.1 Phân tích thị trường
1.2.1.1 Phân đoạn thị trường
1.2.1.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu
1.2.1.3 Định vị thị trường
1.2.2 Chính sách marketing – mix
1.2.2.1 Chính sách sản phẩm
1.2.2.2 Chính sách sản giá cả
1.2.2.3 Chính sách phân phối
1.2.2.4 Chính sách chiêu thị
1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động marketing – mix
1.3.1 Các nhân tố bên ngoài
1.3.1.1 Những nhân tố vĩ mô
1.3.1.2 Những nhân tố vi mô bên ngoài
1.3.2 Các nhân tố bên trong
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT TRONG GIAI ĐOẠN 2010 - 2013
2.1 Giới thiệu về công ty cổ phần Hòa Việt
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty
2.1.2.1 Về chức năng và quyền hạn
2.1.2.2 Về nhiệm vụ
2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý
2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận
2.1.4 Lao động
2.1.4.1 Lao động phân theo đơn vị phòng ban
2.1.4.2 Lao động phân theo trình độ chuyên môn
2.1.4.3 Lao động phân theo độ tuổi
2.1.4.4 Lao động phân theo giới tính
2.1.5 Ngành nghề kinh doanh
2.1.5.1 Ngành nghề chung
2.1.5.2 Đặc điểm sản phẩm nghiên cứu và quy trình công nghệ chế biến
2.1.6 Phân tích thị trường
2.1.6.1 Tổng quan về ngành thuốc lá và thị trường tiêu thụ thuốc lá
2.1.6.2 Vị thế của công ty trên thị trường
2.1.6.3 Thị trường mục tiêu
2.1.6.4 Định vị thị trường
2.1.7 Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty trong giai đoạn 2010 - 2013
2.1.7.1 Phân tích tình hình tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại công ty giai đoạn 2010 - 2013
2.1.7.2 Thuận lợi và khó khăn
2.2 Phân tích thực trạng hoạt động marketing – mix của công ty đối với sản phẩm nguyên liệu thuốc lá trong giai đoạn 2010 - 2013
2.2.1 Thực trạng vận dụng marketing – mix của công ty đối với sản phẩm nguyên liệu thuốc lá
2.2.1.1 Chính sách sản phẩm
2.2.1.2 Chính sách phân phối
2.2.1.3 Chính sách giá cả
2.2.1.4 Chính sách chiêu thị
2.2.2 Nghiên cứu định lượng đánh giá thái độ và mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với chính sách marketing – mix của công ty cổ phần Hòa Việt
2.2.2.1 Quy trình nghiên cứu
2.2.2.2 Thiết kế mô hình nghiên cứu
2.2.2.3 Lập bảng câu hỏi và khảo sát
2.2.2.4 Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2.5 Phương pháp xử lý số liệu
2.2.2.6 Kết quả nghiên cứu
2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing – mix của công ty đối với sản phẩm nguyên liệu thuốc lá
2.2.3.1 Nhân tố bên ngoài
2.2.3.2 Nhân tố bên trong
2.2.4 Đánh giá chung về hoạt động marketing – mix tại công ty đối với sản phẩm nguyên liệu thuốc lá
2.2.4.1 Đánh giá chung
2.2.4.2 Đối với chính sách sản phẩm
2.2.4.3 Đối với chính sách phân phối
2.2.4.4 Đối với chính sách giá cả
2.2.4.5 Đối với chính sách chiêu thị
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ TRONG GIAI ĐOẠN 2015 – 2018, TẦN NHÌN 2020
3.1 Căn cứ đề xuất giải pháp
3.1.1 Bối cảnh thị trường nguyên liệu thuốc lá, cơ hội và thách thức đối với công ty cổ phần Hòa Việt
3.1.2 Định hướng phát triển của công ty cổ phần Hòa Việt
3.1.3 Mục tiêu chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Hòa Việt
3.1.4 Chiến lược marketing – mix của công ty đến năm 2018, tầm nhìn 2020
3.2 Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing – mix đối với sản phẩm nguyên liệu thuốc lá của công ty cổ phần Hòa Việt
3.2.1 Giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm
3.2.1.1 Cơ sở đưa ra giải pháp
3.2.1.2 Nội dung giải pháp
3.2.1.3 Biện pháp thực hiện
3.2.1.4 Kết quả dự kiến
3.2.2 Giải pháp hoàn thiện chính sách phân phối
3.2.2.1 Cơ sở đưa ra giải pháp
3.2.2.2 Nội dung giải pháp
3.2.2.3 Biện pháp thực hiện
3.2.2.4 Kết quả dự kiến
3.2.3 Giải pháp hoàn thiện chính sách sản giá cả
3.2.3.1 Cơ sở đưa ra giải pháp
3.2.3.2 Nội dung giải pháp
3.2.3.3 Biện pháp thực hiện
3.2.3.4 Kết quả dự kiến
3.2.4 Giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm
3.2.4.1 Cơ sở đưa ra giải pháp
3.2.4.2 Nội dung giải pháp
3.2.4.3 Biện pháp thực hiện
3.2.4.4 Kết quả dự kiến
3.2.5 Giải pháp thành lập bộ phận marketing
3.2.6 Những giải pháp bổ trợ nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing – mix đối với sản phẩm nguyên liệu thuốc lá
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Đối với công ty
3.3.2 Đối với Nhà nước
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan