[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ nông sản Việt


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ nông sản Việt
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM – DV Nông Sản Việt
1.1.Tổng quan về doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.1.Doanh thu
1.1.1.1. Nguyên tắc xác nhận doanh thu
1.1.1.2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1.1.3. Doanh thu nội bộ
1.1.1.4. Doanh thu hoạt động tài chính
1.1.1.5. Thu nhập khác
1.1.2.Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.2.1.Chiết khấu thương mại
1.1.2.2.Hàng bán bị trả lại
1.1.2.3.Giảm giá hàng bán
1.1.2.4.Thuế tiêu thụ đặc biệt
1.1.2.5.Thuế xuất khẩu
1.1.2.6.Thuế GTGT theo pp trực tiếp
1.1.3.Kế toán các khoản chi phí
1.1.3.1.Giá vốn hàng bán
1.1.3.2.Chi phí bán hàng
1.1.3.3.Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.1.3.4.Chi phí hoạt động tài chính
1.1.3.5.Chi phí khác
1.1.3.6.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.2.Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.3 Kế toán về doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.1. Kế toán doanh thu
1.3.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.3.1.2. Doanh thu nội bộ
1.3.1.3. Doanh thu hoạt động tài chính
1.3.1.4. Thu nhập khác
1.3.1.5. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.3.1.5.1.Chiết khấu thương mại
1.3.1.5.2.Hàng bán bị trả lại
1.3.1.5.3. Giảm giá hàng bán
1.3.1.5.4. Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo pp trực tiếp
1.3.2. Kế toán chi phí
1.3.2.1. Giá vốn hàng bán
1.3.2.2. Chi phí bán hàng
1.3.2.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.2.4. Chi phí tài chính
1.3.2.5. Chi phí khác
1.3.2.6. Chi phí thuế TNDN
1.3.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Chương 2: Thực trạng tại công ty TNHH TM – DV Nông Sản Việt
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH TM – DV Nông Sản Việt
2.1.1. Giới thiệu về công ty TNHH TM – DV Nông Sản Việt
2.1.2. Chức năng hoạt động của công ty
2.1.3. Bộ máy tổ chức của công ty
2.1.4. Bộ máy tổ chức phòng kế toán
2.1.5. Hình thức kế toán
2.1.6. Chế độ kế toán đang áp dụng tại công ty
2.1.7. Tình hình công ty những năm gần đây
2.1.8. Khó khăn, thuận lợi , định hướng phát triển
2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM – DV Nông Sản Việt
2.2.1. Kế toán doanh thu tại Công ty
2.2.1.1. Kế toán doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1.1.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.2.1.1.2. Nghiệp vụ chi tiết
2.2.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.1.2.1. Chứng từ, sổ sách hạch toán
2.2.1.1.2. Nghiệp vụ chi tiết
2.2.1.3. Kế toán thu nhập khác
2.2.1.3.1. Chứng từ, sổ sách hạch toán
2.2.1.3.2. Nghiệp vụ chi tiết
2.2.2. Kế toán các khoản chi phí của công ty
2.2.2.1. Giá vốn hàng bán
2.2.2.1.1. Chứng từ, sổ sách hạch toán
2.2.2.1.2. Nghiệp vụ chi tiết
2.2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.2.2.1. Chứng từ, sổ sách hạch toán
2.2.2.2.2. Nghiệp vụ chi tiết
2.2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.2.3.1. Chứng từ, sổ sách hạch toán
2.2.2.3.2. Nghiệp vụ chi tiết
2.2.2.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.2.2.4.1. Chứng từ, sổ sách hạch toán
2.2.2.4.2. Nghiệp vụ chi tiết
2.2.2.5. Kế toán chi phí khác
2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.3.1. Chứng từ, sổ sách hạch toán
2.2.3.2. Nghiệp vụ chi tiết
Chương 3: Nhận xét và kiến nghị
Kết luận
Tài liệu tham khảo 
[/tomtat]

Bài viết liên quan