[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
Lời mở đầu
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
1.1 Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của đơn vị hành chính sự nghiệp
1.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp
1.1.1.2 Vai trò của đơn vị hành chính sự nghiệp
1.1.2 Hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp
1.2 Quản lý tài chính tại đơn vị hành chính sự nghiệp
1.2.1 Khái niệm về tài chính và quản lý tài chính tại đơn vị hành chính sự nghiệp
1.2.1.1 Khái niệm về tài chính
1.2.1.2 Khái niệm quản lý tài chính
1.2.2 Nội dung quản lý tài chính tại đơn vị hành chính sự nghiệp
1.2.2.1 Mô hình hoạt động tài chính tại đơn vị hành chính sự nghiệp
1.2.2.2 Quản lý các nguồn lực tài chính
1.2.2.3 Quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính
1.2.2.4 Quản lý trích lập và sử dụng các quỹ
1.3 Các công cụ quản lý tài chính tại đơn vị hành chính sự nghiệp
1.3.1 Hệ thống chính sách pháp luật của nhà nước
1.3.2 Công tác kế hoạch
1.3.3 Quy chế chi tiêu nội bộ
1.3.4 Hạch toán, kế toán, kiểm toán
1.3.5 Hệ thống thanh tra, kiểm tra
1.3.6 Tổ chức bộ máy quản lý tài chính
1.4 Kinh nghiệm quản lý tài chính của một số nước trên thế giới
1.4.1 Kinh nghiệm của nước ngoài
1.4.2 Bài học kinh nghiệm
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh
2.2 Khái quát về bộ máy tổ chức của Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh hiện nay
2.2.1 Mô hình tổ chức
2.2.2 Bộ máy tổ chức
2.3 Thực trạng sử dụng các công cụ quản lý tài chính tại Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh
2.3.1 Hệ thống chính sách pháp luật của nhà nước
2.3.2 Công tác kế hoạch
2.3.3 Qui chế chi tiêu nội bộ
2.3.4 Công cụ hạch toán, kế toán, kiểm toán
2.3.5 Kiểm tra, thanh tra
2.3.6 Tổ chức bộ máy quản lý tài chính
2.4 Thực trạng quản lý tài chính tại Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh
2.4.1 Quản lý các nguồn lực tài chính
2.4.1.1 Quản lý nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp
2.4.1.2 Quản lý nguồn thu từ phí và lệ phí
2.4.1.3 Các nguồn thu khác
2.4.2 Thực trạng quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính
2.4.2.1 Quản lý chi thường xuyên
2.4.2.2 Quản lý chi không thường xuyên
2.4.2.3 Quản lý chi khác
2.4.2.4 Quản lý việc trích lập và sử dụng các quỹ
2.5 Đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh
2.5.1 Những kết quả đạt được
2.5.1.1 Nguồn thu của đơn vị có xu hướng tăng lên
2.5.1.2 Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
2.5.1.3 Từng bước cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao thu nhập của cán bộ viên chức
2.5.1.4 Tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả
2.5.2 Những hạn chế và nguyên nhân
2.5.2.1 Hạn chế
2.5.2.2 Nguyên nhân hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1 Giải pháp và kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh
3.2.1 Đối với nhà nước
3.2.1.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý
3.2.1.2 Hoàn thiện phương thức giao ngân sách cho đơn vị
3.2.2 Đối với đơn vị
3.2.2.1 Hoàn thiện công tác quản lý các nguồn lực tài chính
3.2.2.2 Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính
3.2.2.3 Tăng cường xây dựng và quản lý cơ sở vật chất
3.2.2.4 Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ
3.2.2.5 Hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý tài chính
3.2.2.6 Tăng cường công tác hạch toán kế toán, kiểm toán đi đôi với công khai tài chính
3.2.2.7 Hoàn thiện cơ chế trả lương và thu nhập cho cán bộ công chức
Kết luận
[/tomtat]

Bài viết liên quan