[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn Toàn Cầu Xanh


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn Toàn Cầu Xanh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.3 Ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.1 Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.2 Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.1.3 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
1.2.1.4 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
1.2.1.5 Sơ đồ hạch toán
1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.2.1 Khái niệm doanh thu hoạt động tài chính
1.2.2.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
1.2.2.3 Nguyên tắc hạch toán tài khoản 515
1.2.2.4 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
1.2.2.5 Sơ đồ hạch toán
1.2.3 Kế toán thu nhập khác
1.2.3.1 Khái niệm thu nhập khác
1.2.3.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
1.2.3.3 Nội dung của thu nhập khác
1.2.3.4 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
1.2.3.5 Sơ đồ hạch toán
1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.3.1 Kế toán chiết khấu thương mại
1.3.1.1 Khái niệm chiết khấu thương mại
1.3.1.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
1.3.1.3 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
1.3.1.4 Sơ đồ hạch toán
1.3.2 Kế toán hàng bán bị trả lại
1.3.2.1 Khái niệm hàng bán bị trả lại
1.3.2.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
1.3.2.3 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
1.3.2.4 Sơ đồ hạch toán
1.3.3 Kế toán giảm giá hàng bán
1.3.3.1 Khái niệm giảm giá hàng bán
1.3.3.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
1.3.3.3 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
1.3.3.4 Sơ đồ hạch toán
1.4 Kế toán các khoản chi phí
1.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán
1.4.1.1 Khái niệm giá vốn hàng bán
1.4.1.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
1.4.1.3 Nguyên tắc hạch toán giá vốn hàng bán
1.4.1.4 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
1.4.1.5 Sơ đồ hạch toán
1.4.2 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.2.1 Khái niệm chi phí quản lý kinh doanh
1.4.2.2 Phân loại chi phí quản lý kinh doanh
1.4.2.2.1 Kế toán chi phí bán hàng
1.4.2.2.1.1 Khái niệm chi phí bán hàng
1.4.2.2.1.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.4.2.2.1.3 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
1.4.2.2.1.4 Sơ đồ hạch toán
1.4.2.2.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.2.2.2.1 Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.2.2.2.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
1.4.2.2.2.3 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
1.4.2.2.2.4 Sơ đồ hạch toán
1.4.3 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
1.4.3.1 Khái niệm chi phí hoạt động tài chính
1.4.3.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
1.4.3.3 Nguyên tắc hạch toàn tài khoản 635
1.4.3.4 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
1.4.3.5 Sơ đồ hạch toán
1.4.4 Kế toán chi phí khác
1.4.4.1 Khái niệm chi phí khác
1.4.4.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
1.4.4.3 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
1.4.4.4 Sơ đồ hạch toán
1.4.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.4.5.1 Khái niệm
1.4.5.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
1.4.5.3 Nguyên tắc hạch toán
1.4.5.4 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
1.4.5.5 Sơ đồ hạch toán
1.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.5.1 Khái niệm kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.5.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
1.5.3 Nguyên tắc hạch toán
1.5.4 Phương pháp hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.5.5 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
1.5.6 Sơ đồ hạch toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOÀN CẦU XANH
2.1 Giới thiệu chung về Công ty CP Tập đoàn Toàn Cầu Xanh
2.1.1 Giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.1.2 Lĩnh vực hoạt động của Công ty
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.2.1 Bộ máy tổ chức của Công ty
2.1.2.2 Nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty
2.1.3 Công tác tổ chức kế toán tại Công ty
2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán và nhiệm vụ của phòng kế toán
2.1.3.2 Hệ thống chứng từ áp dụng tại Công ty
2.1.3.3 Hệ thống sổ sách áp dụng tại Công ty
2.1.3.4 Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại Công ty
2.1.3.5 Hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty
2.1.3.5.1 Báo cái kế toán tài chính tại Công ty
2.1.3.5.2 Báo cái kế toán quản trị tại Công ty
2.1.3.6 Hình thức kế toán của Công ty
2.1.3.7 Các chế độ kế toán khác của Công ty
2.1.3.8 Hệ thống thông tin kế toán
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây
2.1.4.1 Tình hình kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây
2.1.4.2 Nhận xét
2.1.5 Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển của Công ty trong tương lai
2.1.5.1 Thuận lợi
2.1.5.2 Khó khăn
2.1.5.3 Phương hướng phát triển trong tương lai
2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Toàn Cầu Xanh
2.2.1 Đặc điểm xác định kết quả kinh doanh của Công ty
2.2.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác
2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.2.1.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
2.2.2.1.2 Tài khoản sử dụng
2.2.2.1.3 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.2.2.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
2.2.2.2.2 Tài khoản sử dụng
2.2.2.2.3 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.2.3 Kế toán thu nhập khác
2.2.2.3.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
2.2.2.3.2 Tài khoản sử dụng
2.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.3.1 Kế toán chiết khấu thương mại
2.2.3.1.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
2.2.3.1.2 Tài khoản sử dụng
2.2.3.2 Kế toán hàng bán bị trả lại
2.2.3.2.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
2.2.3.2.2 Tài khoản sử dụng
2.2.3.3 Kế toán giảm giá hàng bán
2.2.3.3.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
2.2.3.3.2 Tài khoản sử dụng
2.2.4 Hạch toán chi phí kinh doanh dịch vụ tại Công ty
2.2.4.1 Hạch toán giá vốn hàng bán
2.2.4.1.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
2.2.4.1.2 Tài khoản sử dụng
2.2.4.1.3 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.4.2 Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.4.2.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
2.2.4.2.2 Tài khoản sử dụng
2.2.4.2.3 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.4.3 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.2.4.3.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
2.2.4.3.2 Tài khoản sử dụng
2.2.4.4 Kế toán chi phí khác
2.2.4.4.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng .
2.2.4.4.2 Tài khoản sử dụng
2.2.4.4.3 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.4.5 Kế toán chi phí thuế TNDN
2.2.4.5.1 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
2.2.4.5.2 Tài khoản sử dụng
2.2.4.5.3 Hạch toán chi phí thuế TNDN
2.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.5.1 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh
2.2.5.2 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.5.3 Nội dung hạch toán nghiệp vụ kinh tế
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét
3.1.1 Nhận xét tổng quát về tình hình hoạt động của Công ty
3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty
3.1.3 Nhận xét về công tác xác định kết quả kinh doanh của Công ty
3.2 Kiến nghị
3.2.1 Kiến nghị chung
3.2.2 Kiến nghị về công tác kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan