[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long
MỤC LỤC
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ và phương pháp xác định kết quả kinh doanh
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.1.2 Ý nghĩa của kết quả kinh doanh
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán xác định kinh doanh
1.1.4. Nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh.
1.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.3 Kế toán thu nhập khác
1.3 Các khoản giảm trừ doanh thu
1.3.1 Chiết khấu thương mại
1.3.2 Hàng bán bị trả lại
1.3.3 Giảm giá hàng bán
1.4 Kế toán các khoản chi phí
1.4.1. Giá vốn hàng bán
1.4.2 Chi phí bán hàng
1.4.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.4 Chi phí hoạt động tài chính
1.4.5 Kế toán chi phí khác
1.4.6 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.5 Kế toán kết quả kinh doanh theo chế độ kế toán ban hành (theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
1.5.1 Chứng từ sử dụng.
1.5.2 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.5.4. Trình tự hạch toán
Chương 2: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TM DV VỤ VIỆT SONG LONG
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư XD TM DV Việt Song Long
2.1.1 Giới thiệu chung
2.1.2 Tổ chức Bộ máy của công ty
2.1.3 Tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng TM DV Việt Song Long
2.2.1 Tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc điểm xác định kết quả kinh doanh, phương thức tiêu thụ và thanh toán tại công ty
2.2.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác
2.2.3 Kế toán chi phí kinh doanh
2.3 Xác định kết quả kinh doanh
2.3.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.3.2 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh tại công ty:
2.3.3 Hạch toán các nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh trong năm 2013
2.4 Nghiệp vụ lập báo cáo tài chính của do anh nghiệp
Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Đánh giá thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần ĐT XD TM DV Việt Song Long
3.1.1 Những ưu điểm đạt được
3.1.2 Những hạn chế cần khắc phục trong công ty
3.2 Một số kiến nghị để hoàn thiện kế toán xác định KQKD tại Công ty
3.2.1 Ý nghĩa của công tác hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh.
3.2.2 Một số kiến nghị đề xuất hoàn thiện kế toán xác định KQKD tại công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan