[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Tri Việt


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Tri Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
2. Mục tiêu đề tài
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Giới thiệu kết cấu chuyên đề
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.
1.1 KHÁI NIỆM VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
1.2 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Nguyên tắc hạch toán
1.2.3 Các phƣơng thức bán hàng
1.2.4 Chứng từ sử dụng
1.2.5 Luân chuyển chứng từ
1.2.6 Tài khoản sử dụng
1.2.7 Sổ kế toán
1.2.8 Sơ đồ hạch toán
1.3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN LÀM GIẢM DOANH THU
1.3.1 Khái niệm
1.3.2 Nguyên tắc hạch toán
1.3.3 Chứng từ sử dụng
1.3.4 Luân chuyển chứng từ
1.3.5 Tài khoản sử dụng
1.3.6 Sổ kế toán
1.3.7 Sơ đồ hạch toán
1.3 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Các phƣơng pháp xác định giá vốn hàng bán
1.4.3 Nguyên tắc hạch toán
1.4.4 Chứng từ sử dụng
1.4.5 Luân chuyển chứng từ
1.4.6 Tài khoản sử dụng 1.4.7 Sổ kế toán
1.4.8 Sơ đồ hạch toán
1.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
1.5.1 Khái niệm
1.5.2 Nguyên tắc hạch toán
1.5.3 Chứng từ sử dụng
1.5.4 Luân chuyển chứng từ
1.5.5 Tài khoản sử dụng
1.5.6 Sổ kế toán
1.5.7 Sơ đồ hạch toán
1.6 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1.6.1 Khái niệm
1.6.2 Nguyên tắc hạch toán
1.6.3 Chứng từ sử dụng
1.6.4 Luân chuyển chứng từ
1.6.5 Tài khoản sử dụng
1.6.6 Sổ kế toán
1.6.7 Sơ đồ hạch toán
1.7 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1.7.1 Khái niệm
1.7.2 Nguyên tắc hạch toán
1.7.3 Chứng từ sử dụng
1.7.4 Luân chuyển chứng từ
1.7.5 Tài khoản sử dụng
1.7.6 Sổ kế toán
1.7.7 Sơ đồ hạch toán
1.8 KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1.8.1 Khái niệm
1.8.2 Nguyên tắc hạch toán
1.8.3 Chứng từ sử dụng
1.8.5 Tài khoản sử dụng
1.8.6 Sổ kế toán
1.8.7 Sơ đồ hạch toán
1.9 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC
1.9.1 Khái niệm
1.9.2 Nguyên tắc hạch toán
1.9.3 Chứng từ sử dụng
1.9.4 Luân chuyển chứng từ
1.9.5 Tài khoản sử dụng
1.9.6 Sổ kế toán
1.9.7 Sơ đồ hạch toán
1.10 KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC
1.10.1 Khái niệm
1.10.2 Nguyên tắc hạch toán
1.10.3 Chứng từ sử dụng
1.10.4 Luân chuyển chứng từ
1.10.5 Tài khoản sử dụng
1.10.6 Sổ kế toán
1.10.7 Sơ đồ hạch toán
1.11 KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
1.11.1 Khái niệm
1.11.2 Nguyên tắc hạch toán
1.11.3 Chứng từ sử dụng
1.11.4 Luân chuyển chứng từ
1.11.5 Tài khoản sử dụng
1.11.6 Sổ kế toán
1.11.7 Sơ đồ hạch toán
1.12 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.12.1 Khái niệm
1.12.2 Nguyên tắc hạch toán
1.12.3 Tài khoản sử dụng
1.12.4 Sổ kế toán
1.12.5 Sơ đồ hạch toán
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT TRI VIỆT
2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRI VIỆT
2.1.1 Giới thiệu về công ty
2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty
2.1.2.1 Chức năng
2.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động
2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty
2.1.4 Tổ chức công tác kế toán
2.1.4.1 Chức năng và quyền hạn
2.1.4.2 Hình thức kế toán
2.1.4.3 Hệ thống thông tin kế toán........................................................................... 22
2.1.5 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 2 năm 2012, 2013
2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
2.2.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG
2.2.1.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận
2.2.1.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.1.3 Tài khoản sử dụng
2.2.1.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ
2.2.1.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế
2.2.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN LÀM GIẢM DOANH THU
2.2.3 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
2.2.3.1 Nội dung và nguyên tắc tính giá vốn hàng bán
2.2.3.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.3.3 Tài khoản sử dụng
2.2.3.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ
2.2.3.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế
2.2.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
2.2.4.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận
2.2.4.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.4.3 Tài khoản sử dụng
2.2.4.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ
2.2.4.6 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế
2.2.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
2.2.5.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận
2.2.5.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.5.3 Tài khoản sử dụng
2.2.5.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ
2.2.5.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế
2.2.6 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
2.2.6.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận
2.2.6.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.6.3 Tài khoản sử dụng
2.2.6.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ
2.2.6.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế
2.2.7 KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
2.2.7.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận
2.2.7.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.7.3 Tài khoản sử dụng
2.2.7.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ
2.2.7.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế
2.2.8 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC
2.2.8.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận
2.2.8.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.8.3 Tài khoản sử dụng
2.2.8.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ
2.2.8.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế
2.2.9 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
2.2.9.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận
2.2.9.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.9.3 Tài khoản sử dụng
2.2.9.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ
2.2.9.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế
2.2.10 KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
2.2.10.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận
2.2.10.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.10.3 Tài khoản sử dụng
2.2.10.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ
2.2.10.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh trong kỳ
2.2.11 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
2.2.11.1 Nội dung và nguyên tắc ghi nhận
2.2.11.2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.11.3 Tài khoản sử dụng
2.2.11.4 Sổ kế toán và trình tự ghi sổ
2.2.11.5 Hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh thực tế
CHƯƠNG III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ
3.1 NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ
3.1.1 Ƣu điểm
3.1.1.1 Tổ chức bộ máy quản lý
3.1.1.2 Đội ngũ nhân viên
3.1.1.3 Điều kiện hoạt động tại công ty
3.1.1.4 Tổ chức công tác kế toán
3.1.2 Nhƣợc điểm
3.1.2.1 Tổ chức bộ máy
3.1.2.2 Tình hình công Nợ phải thu
3.1.2.3 Hệ thống chứng từ, sổ sách
3.1.2.4 Nhân sự phòng kế toán
3.1.2.4 Lưu trữ hàng hóa
3.2 KIẾN NGHỊ
3.2.1 Khắc phục nhược điểm
3.2.1.1 Tổ chức bộ máy
3.1.2.2 Tình hình công Nợ phải thu
3.1.2.3 Hệ thống chứng từ, sổ sách
3.1.2.4 Nhân sự phòng kế toán
3.1.2.5 Lưu trữ hàng hóa
3.2.2 Phát huy ưu điểm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan