[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm Toán Vaco


[/kythuat]
[tomtat]
Kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm Toán Vaco
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC
1.1 Tổng quan về chi phí hoạt động
1.1.1 Khái niệm chi phí và chi phí Hoạt động
1.1.2 Nội dung của chi phí Hoạt động
1.1.3 Nguyên tắc hạch toán chi phí Hoạt động
1.1.4 Vai trò của Chi phí Hoạt động
1.2 Mục tiêu kiểm toán Chi phí Hoạt động trong kiểm toán BCTC
1.3 Quy trình kiểm toán chung của Chi phí Hoạt động
1.3.1 Giai đoạn 1: Lập kế hoạch và thiết kế chƣơng trình kiểm toán
1.3.1.1 Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng.
1.3.1.2 Tìm hiểu sơ bộ về hệ thống KSNB của khách hàng
1.3.1.3 Thực hiện thủ tục phân tích
1.3.1.4 Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán
1.3.1.5 Thiết kế chƣơng trình kiểm toán chi tiết
1.3.2 Giai đoạn 2: Thực hiện kiểm toán chi phí Hoạt động
1.3.2.1 Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát
1.3.2.2 Thực hiện các thủ tục phân tích
1.3.2.3 Thực hiện các thử nghiệm chi tiết.
1.3.3 Giai đoạn 3: Kết thúc và lập báo cáo kiểm toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2.1.1 Giới thiệu chung
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức
2.1.3.2 Tình hình nhân sự
2.1.3.3 Bộ máy tổ chức và tình hình nhân sự tại chi nhánh HCM
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh qua các năm
2.1.4.1 Doanh thu qua các năm 2011, 2012, 2013
2.1.4.2 Cơ cấu Doanh thu theo từng loại hình dịch vụ
2.1.5 Quy trình và hồ sơ kiểm toán tại VACO
2.1.5.1 Quy trình kiểm toán BCTC tại VACO
2.1.5.2 Hồ sơ và phần mềm Kiểm toán tại VACO
2.2 Thực trạng quy trình Kiểm toán Chi phí Hoạt động trong Kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện tại Công ty Cổ phần ABC.
2.2.1 Khái quát đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần ABC
2.2.1.1 Giới thiệu công ty Cổ phần ABC
2.2.1.2 Hình thức sở hữu vốn
2.2.1.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh chính
2.2.1.4 Các bên liên quan
2.2.1.5 Chính sách kế toán chủ yếu
2.2.2 Thực trạng quy trình Kiểm toán Chi phí Hoạt động trong Kiểm toán BCTC tại công ty Cổ phần ABC.
2.2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị - Planning
2.2.2.2 Giai đoạn Thực hiện Kiểm toán cho Công ty ABC
2.2.2.3 Giai đoạn Kết thúc và Lập báo cáo Kiểm toán
2.3 So sánh Quy trình kiểm toán chung với Quy trình kiểm toán chi phí hoạt động tại VACO
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY VACO THỰC HIỆN
3.1 Nhận xét
3.1.1 Nhận xét công tác kiểm toán tại VACO
3.1.2 Nhận xét công tác kiểm toán Chi phí hoạt động tại VACO
3.2 Kiến nghị
3.2.1 Kiến nghị công tác kiểm toán tại VACO
3.2.2 Kiến nghị công tác kiểm toán Chi phí hoạt động tại VACO
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan