[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt


[/kythuat]
[tomtat]
Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Dự kiến kết quả nghiên cứu
6. Nội dung nghiên cứu đề tài
7. Kết cấu đề tài
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.1.1.Khái niệm về kiểm toán Báo cáo Tài chính
1.1.2.Phương pháp kiểm toán Báo cáo Tài chính
1.1.3.Mục tiêu kiểm toán Báo cáo Tài chính
1.1.4.Cơ sở pháp lý
1.2.ĐẶC ĐIỂM KHOẢN MỤC TSCĐ
1.2.1.Định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ
1.2.2.Phân loại TSCĐ
1.2.3.Phương pháp trích khấu hao TSCĐ
1.2.4.Những gian lận và sai sót thường xảy ra đối với TSCĐ
1.2.5.Kiểm soát nội bộ đối với TSCĐ
1.3.KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.3.1.Mục tiêu kiểm toán Tài sản cố định
1.3.2.Nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB của đơn vị đối với TSCĐ
1.3.2.1.Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị
1.3.2.2.Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát
1.3.2.3.Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát
1.3.2.4.Đánh giá lại rủi ro kiểm soát
1.3.3.Thực hiện thử nghiệm cơ bản
1.3.3.1.Thủ tục phân tích
1.3.3.2.Thử nghiệm chi tiết
1.4.QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC
1.4.1.Giai đoạn Lập kế hoạch kiểm toán
1.4.1.1.Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán
1.4.1.2.Thu thập thông tin cơ bản về khách hàng
1.4.1.3.Lập hợp đồng kiểm toán và lựa chọn nhóm kiểm toán
1.4.1.4.Phân tích sơ bộ BCTC
1.4.1.5.Đánh giá chung về hệ thống KSNB và trao đổi với BGĐ về gian lận
1.4.1.6.Xác định mức trọng yếu (GLV A710)
1.4.1.7.Xác định phƣơng pháp chọn mẫu (GLV A810)
1.4.1.8.Tổng hợp kế hoạch kế toán (GLV A910)
1.4.2.Thực hiện hợp đồng kiểm toán
1.4.2.1.Thiết kế thực hiện các thử nghiệm kiểm soát (GLV C510)
1.4.2.2.Thử nghiệm cơ bản (GLV D730)
1.4.3.Kết thúc kiểm toán
1.4.3.1.Đánh giá tổng quát về kết quả kiểm tra
1.4.3.2.Lập và phát hành báo cáo kiểm toán
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN
2.1.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐẤT VIỆT
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
2.1.2.Đặc điểm tổ chức và bộ máy quản lí của Công ty
2.1.3.Hệ thống thông tin kế toán của Công ty
2.1.4.Chức năng, nhiệm vụ và phương châm hoạt động của Công ty
2.1.4.1.Chức năng, nhiệm vụ
2.1.4.2.Phương châm hoạt động
2.1.5.Tình hình Công ty trong những năm gần đây.
2.1.5.1.Tình hình nhân sự
2.1.5.2.Doanh số
2.1.6.Thuận lợi, khó khăn và chiến lược phát triển của Công ty
2.1.6.1.Thuận lợi
2.1.6.2.Khó khăn
2.1.6.3.Chiến lược phát triển
2.1.7.Quy trình kiểm toán của Công ty.
2.1.7.1.Lập kế hoạch kiểm toán
2.1.7.2.Thực hiện kiểm toán
2.1.7.3.Kết thúc kiểm toán
2.2.THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO VIETLAND THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐKTN ABC.
2.2.1.Mục tiêu kiểm toán
2.2.2.Tài liệu yêu cầu khách hàng cung cấp
2.2.3.Thực trạng về Quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ tại Công ty Cổ phần Bệnh viện ĐKTN ABC
2.2.3.1.Hiểu biết về môi trường hoạt động và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
2.2.3.2.Kí hợp đồng và cung cấp dịch vụ
2.2.3.3.Lập kế hoạch và chƣơng trình kiểm toán
2.2.3.4.Thực hiện kiểm toán 2.2.3.5.Soát xét chất lƣợng và phát hành Báo cáo Kiểm toán
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN
3.1.NHẬN XÉT VỀ TỔNG QUAN CÔNG TY
3.1.1.Nhận xét chung
3.1.1.1.Các ƣu điểm
3.1.1.2.Các hạn chế và nguyên nhân
3.1.2.Kiến nghị chung
3.1.3.Về quy trình thực hiện kiểm toán
3.2.NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TSCĐ DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN
3.2.1.So sánh thực tế kiểm toán khoản mục TSCĐ với lý thuyết đã học
3.2.2.Ưu điểm
3.2.3.Hạn chế
3.3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TSCĐ DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN
3.3.1.Thiết lập các mẫu bảng câu hỏi về hệ thống KSNB cho từng phần hành
3.3.2.Hoàn thiện việc thực hiện thủ tục phân tích TSCĐ.
3.3.2.1.Đối với thủ tục phân tích TSCĐ
3.3.2.2.Thủ tục phân tích chi phí khấu hao và hao mòn lũy kế
3.3.3.Hoàn thiện việc thực hiện các thử nghiệm chi tiết
3.3.3.1.Thủ tục kiểm kê TSCĐ
3.3.3.2.Đối với thủ tục gửi thƣ và kiểm tra xác nhận của bên thứ 3
3.3.3.3.Sử dụng ý kiến chuyên gia
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan