[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP HDBank Chi nhánh Lãnh Binh Thăng


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP HDBank Chi nhánh Lãnh Binh Thăng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
1. Những vấn đề cơ bản của tín dụng
1.1. Khái niệm tín dụng của ngân hàng
1.2. Chức năng của tín dụng
1.3. Vai trò của tín dụng
1.4. Phân loại tín dụng
1.5. Theo thời hạn tín dụng
1.6. Theo thời hạn mục đích tín dụng
1.7. Theo mức độ tín nhiệm của khách hàng
1.8. Theo phương thức cho vay
1.9. Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển vốn
1.10. Theo phương thức hoàn trả nợ vay
1.11. Các phương thức cho vay
1.11.1. Cho vay từng lần
1.11.2. Cho vay theo hạn mức tín dụng
1.11.3. Cho vay theo dự án đầu tư
1.11.4. Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng
1.11.5. Cho vay hạn mức thấu chi
1.11.6. Cho vay hợp vốn
1.11.7. Cho vay trả góp
1.11.8. Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng
2. Những vấn đề chung về tín dụng doanh nghiệp
2.1. Khái niệm tín dụng doanh nghiệp
2.2. Nguyên tắc vay vốn
2.3. Điều kiện vay
2.4. Mục đích vay
2.5. Hồ sơ vay
2.6. Thẩm định và quyết định cho vay
2.7. Hợp đồng tín dụng
3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay của ngân hàng
3.1. Những nhân tố khách quan
3.2. Những nhân tố chủ quan
4. Rủi to tín dụng tại ngân hàng
5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
5.1. Chỉ tiêu tổng dư nợ và tổng tài sản
5.2. Hệ số thu nợ
5.3. Dư nợ cho vay/ Tổng nguồn vốn huy động
5.4. Nợ quá hạn/ Tổng dư nợ
5.5. Nợ xấu/ Tổng dư nợ
5.6. Vòng quay vốn tín dụng
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TPHCM – PHÒNG GIAO DỊCH LẠC LONG QUÂN.
1. Giới thiệu chung về ngân hàng
1.1. Lịch sử hình thành
1.1.1. Lịch sử hình thành
1.1.2. Loại hình doanh nghiệp
1.1.3. Qui mô kinh doanh
1.1.4. Qui mô vốn
1.1.5. Nhân sự
1.2. Bộ máy tổ chức của HDBank – PGD Lạc Long Quân
1.2.1. Sơ đồ tổ chức
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của các phòng ban
1.3. Định hướng phát triển của ngân hàng trong những năm tới
2. Tình hình hoạt động tín dụng của HDBank – PGD Lạc Long Quân
2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của HDBank- Chi nhánh Lãnh Binh Thăng
2.1.1. Cấu trúc vốn
2.1.2. Tài sản
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng của HDBank – PGD Lạc Long Quân
2.2.1. Tình hình hoạt động tín dụng của HDBank – Chi nhánh Lãnh Binh Thăng
2.2.1.1. Tình hình tín dụng doanh nghiệp theo thời hạn tín dụng
2.2.1.2. Tình hình tín dụng doanh nghiệp theo thành phần kinh tế
2.2.1.3. Tình hình tín dụng doanh nghiệp theo ngành kinh tế
2.3. Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng
2.3.1. Đánh giá tình hình tín dụng doanh nghiệp
2.3.2. Chỉ tiêu hệ số thu nợ
2.3.3. Vòng quay tín dụng
2.4. Rủi ro tín dụng tại ngân hàng
2.5. Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Tồn tại
2.5.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
1. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng
1.1. Giải pháp mở rộng quy mô
1.2. Giải pháp đa dạng hoá và nâng cao chất lượng tín dụng
1.3. Các giải pháp liên quan
2. Kiến nghị nâng cao hoạt động tín dụng
2.1. Tập trung chủ lực vào sản phẩm chính
2.2. Tìm hiểu nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp
2.3. Hoàn thiện các sản phẩm hiện có
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan