[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu đề tài
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm, mục đích, ý nghĩa và tác dụng của phân tích báo cáo tài chính
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Mục đích
1.1.3 Ý nghĩa
1.1.4 Tác dụng của việc phân tích báo cáo tài chính
1.2 Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính
1.2.1 Nhiệm vụ
1.2.2 Mục tiêu
1.3 Tài liệu và phương pháp phân tích báo cáo tài chính
1.3.1 Tài liệu được sử dụng phân tích báo cáo tài chính
1.3.1.1 Bảng cân đối kế toán
1.3.1.1.1 Mục đích của bảng cân đối kế toán
1.3.1.1.2 Phương pháp lập bảng cân đối kế toán
1.3.1.1.3 Các thành phần của bảng cân đối kế toán
1.3.1.1.4 Phân tích bảng cân đối kế toán
1.3.1.2 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.1.2.1 Mục đích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.1.2.2 Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.1.2.3 Kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.1.2.4 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.1.3 Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.1.3.1 Bản chất, ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.1.3.2 Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.1.3.3 Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.1.4 Bảng thuyết minh báo cáo tài chính
1.3.2 Phương pháp và nội dung phân tích báo cáo tài chính
1.3.2.1 Phương pháp phân tích
1.3.2.2 Điều kiện so sánh
1.3.2.3 Tiêu chuẩn so sánh
1.3.2.4 Mục tiêu so sánh
1.3.2.5 Phân tích theo chiều dọc và phân tích theo chiều ngang
1.4 Nội dung phân tích
1.4.1 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán
1.4.1.1 Phân tích tình hình biến động cơ cấu tài sản
1.4.1.2 Phân tích tình hình biến động và kết cấu nguồn vốn
1.4.2 Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.2.1 Phân tích tình hình doanh thu
1.4.2.2 Phân tích tình hình lợi nhuận
1.4.2.3 Phân tích tác động của đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi
1.4.2.4 Phân tích tình hình tài chính qua các chỉ số tài chính
1.4.2.4.1 Tỷ số khả năng thanh toán
1.4.2.4.2 Cơ cấu vốn
1.4.2.4.3 Các tỷ số hoạt động
1.4.2.4.4 Tỷ số sinh lợi
1.4.3 Phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước của Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép
1.4.3.1 Ý nghĩa
1.4.3.2 Mục đích
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - CÁI MÉP
2.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển Công ty
2.1.1 Giới thiệu về Công ty
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển Công ty
2.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý tại Công ty
2.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại Công ty
2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
2.3.1 Bộ máy tổ chức kế toán tại Công ty
2.3.2 Chức năng và nhiệm vụ
2.4 Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
2.5 Tổ chức nghiệp vụ kế toán tại Công ty
2.5.1 Hình thức sổ sách kế toán
2.5.2 Cách thức tiến hành sổ sách kế toán
2.6 Thực trạng tình hình lập và báo cáo tài chính tại Công ty
2.6.1 Phân tích tình hình báo cáo tài chính năm tại Công ty
2.6.1.1 Lập bảng cân đối kế toán tại Công ty
2.6.1.2 Phân tích kết cấu và tình hình biến động tài sản tại Công ty
2.6.1.3 Phân tích tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tại Công ty
2.6.1.4 Phân tích kết cấu vốn bằng tiền tại Công ty
2.6.1.5 Phân tích tình hình biến động nguồn vốn tại Công ty
2.6.1.6 Phân tích nợ phải trả tại Công ty
2.6.1.7 Phân tích nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty
2.6.2 Phân tích tình hình qua báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty
2.6.2.1 Lập báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty
2.6.2.2 Phân tích tình hình doanh thu
2.6.2.3 Phân tích tác động đòn bẩy lên doanh lợi và rủi ro
2.6.2.3.1 Độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh
2.6.2.3.2 Độ nghiêng đòn bẩy tài chính (DFL)
2.6.2.3.3 Độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp (DTL)
2.6.3 Phân tích tình hình tài chính qua các tỷ số tài chính
2.6.3.1 Phân tích tỷ số khả năng thanh toán
2.6.3.1.1 Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành
2.6.3.1.2 Tỷ số khả năng thanh toán nhanh
2.6.3.1.3 Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay
2.6.3.2 Cơ cấu vốn
2.6.3.2.1 Tỷ số nợ trên tài sản
2.6.3.2.2 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
2.6.3.3 Phân tích tỷ số hoạt động
2.6.3.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho
2.6.3.3.2 Số vòng quay các khoản phải thu
2.6.3.3.3 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định
2.6.3.3.4 Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản
2.6.3.3.5 Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu
2.6.4 Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận và tỷ xuất lợi nhuận của Công ty
2.6.4.1 Mục đích và ý nghĩa
2.6.4.2 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu
2.6.4.3 Tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
2.6.4.4 Tỷ số lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu (ROE)
2.6.5 Phân tích tình hình nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước cùa Công ty
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – CÁI MÉP
3.1 Nhận xét chung về tình hình tài chính của Công ty
3.1.1 Thuận lợi của Công ty
3.1.2 Khó khăn đối với Công ty
3.1.2.1 Về cơ cấu tài sản
3.1.2.2 Về cơ cấu nguồn vốn
3.1.2.3 Về hoạt động kinh doanh
3.2 Kiến nghị về tình hình tài chính tại Công ty
3.2.1 Về cơ cấu tài sản
3.2.2 Về cơ cấu nguồn vốn
3.2.3 Về hoạt động kinh doanh
3.2.4 Kiến nghị khác
KẾT LUẬN 
[/tomtat]

Bài viết liên quan