[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng công tác tuyển dụng tại trung tâm đào tạo Quản trị mạng và An ninh mạng quốc tế Athena


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC
1.1.      Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của tuyển dụng nguồn nhân lực
1.1.1.  Khái niệm tuyển dụng nguồn nhân lực
1.1.2.  Vai trò và ý nghĩa của tuyển dụng
1.1.2.1.Đối với doanh nghiệp
1.1.2.2.Đối với lao động
1.1.2.3.Đối với xã hội         
1.2.      Các nguồn tuyển dụng nguồn nhân lực
1.2.1.  Nguồn nội bộ doanh nghiệp          
1.2.2.  Nguồn bên ngoài doanh nghiệp
1.3.      Tiến trình tuyển dụng nguồn nhân lực
1.3.1.  Sơ đồ tuyển dụng    
1.3.2.  Các bước tuyển dụng
1.4.      Các phương pháp tuyển dụng
1.5.      Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
1.5.1.  Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động
1.5.2.  Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động     
1.5.2.1.Hiệu suất sử dụng lao động
1.5.2.2.Năng suất lao động bình quân
1.5.2.3.Tỷ suất lợi nhuận bình quân
Tóm tắt chương I
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG VÀ AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 
2.1.      Giới thiệu chung về trung tâm Athena
2.1.1.  Lịch sử hình thành và phát triển của trung tâm Athenas
2.1.2.  Lĩnh vực hoạt động chính của trung tâm
2.1.3.  Cơ cấu tổ chức của trung tâm
2.1.4.  Đội ngũ nhân sự tại trung tâm
2.1.5.  Các nguồn lực chủ yếu
2.1.5.1.Tài chính
2.1.5.2.Vật liệu        
2.1.5.3.Nhân lực      
2.2.      Hoạt động kinh doanh của công ty
2.2.1.  Cơ cấu sản phẩm
2.2.1.1.Các khóa học dài hạn
2.2.1.2.Các khóa học ngắn hạn
2.2.2.  Cơ cấu thị phần và đối thủ cạnh tranh     
2.2.2.1.Cơ cấu thị phần      
2.2.2.2.Đối thủ cạnh tranh 
2.2.3.  Doanh thu từ các khóa học từ 2011-2013           
2.2.4.  Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần đây     
2.3.      Tình hình quản lý và sử dụng lao động tại trung tâm
2.3.1.  Phân tích cơ cấu lao động  
2.3.2.  Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
2.4.      Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại trung tâm Athena          
2.4.1.  Các nguồn tuyển dụng nguồn nhân lực tại trung tâm    
2.4.2.  Cách thức tuyển dụng nhân viên tại trung tâm Athena
2.4.2.1.Chính sách tuyển dụng
2.4.2.2.Tiêu chí tuyển dụng
2.4.3.  Quy trình tuyển dụng tại trung tâm Athena        
2.4.3.1.Chuẩn bị tuyển dụng         
2.4.3.2.Thông báo tuyển    
2.4.3.3.Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ
2.4.3.4.Phỏng vấn, thi tuyển          
2.4.3.5.Đánh giá và quyết định tuyển dụng        
2.5.      Đánh giá công tác tuyển dụng tại trung tâm Athena      
2.5.1.  Đánh giá nguồn tuyển dụng nguồn nhân lực của trung tâm Athena                
2.5.1.1.Nguồn bên nội bộ   
2.5.1.2.Nguồn bên ngoài    
2.5.2.  Đánh giá quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại trung tâm Athena
2.5.3.  Đánh giá phương pháp tuyển dụng nguồn nhân lực tại trung tâm Athena     
Tóm tắt chương II    
CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG VÀ AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
3.1.      Định hướng phát triển của trung tâm Athena trong thời gian tới
3.1.1.  Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thời gian tới 
3.1.2.  Định hướng về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại trung tâm                 
3.2.      Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại trung tâm Athena    
3.2.1.  Các giải pháp liên quan đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại trung tâm Athena
3.2.1.1.Bổ sung các nguồn tuyển dụng của trung tâm Athena 
3.2.1.2.Hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại trung tâm Athena
3.2.2.  Kiến nghị với trung tâm     
Tóm tắt chương III
KẾT LUẬN   
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan