[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hóa tại Công ty Cổ phần giặt ủi y tế VT


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hóa tại Công ty Cổ phần giặt ủi y tế VT
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ
1.1 Khái niệm nhập khẩu và quy trình nhập khẩu
1.1.1 Nhập khẩu là gì?
1.1.2 Quy trình nhập khẩu là gì?
1.2 Bản chất, mục tiêu và đặc điểm của nhập khẩu
1.3 Vai trò của nhập khẩu
1.3.1 Đối với nền kinh tế
1.3.2 Đối với doanh nghiệp
1.4 Các hình thức kinh doanh nhập khẩu hàng hoá
1.4.1 Theo mức độ chuyên doanh
1.4.1.1 Kinh doanh chuyên môn hoá
1.4.1.2 Kinh doanh tổng hợp
1.4.1.3 Loại hình kinh doanh đa dạng hoá
1.4.2 Theo chủng loại hàng hoá kinh doanh
1.4.2.1 Loại hình kinh doanh tư liệu sản xuất
1.4.2.2 Loại hình kinh doanh tư liệu tiêu dùng
1.4.3 Theo phương thức kinh doanh nhập khẩu
1.4.3.1 Nhập khẩu trực tiếp
1.4.3.2 Nhập khẩu uỷ thác
1.4.3.3 Nhập khẩu hàng đổi hàng
1.4.3.4 Tạm nhập tái xuất
1.5 Quy trình nhập khẩu hàng hoá
1.5.1 Lên kế hoạch nhập khẩu
1.5.2 Liên hệ, đàm phán hợp đồng
1.5.3 Soạn thảo, ký kết hợp đồng
1.5.4 Thực hiện hợp đồng
1.5.5 Thanh lý hợp đồng
1.6 Bộ hồ sơ hàng hoá nhập khẩu
1.6.1 Hồ sơ cơ bản
1.6.2 Các trường hợp cần bổ sung chứng từ
1.7 Cách khai báo hàng hoá nhập khẩu
1.7.1 Thời hạn khai báo
1.7.2 Địa điểm khai báo
1.7.3 Hồ sơ khai báo
1.8 Quy trình làm thủ tục Hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu
1.9 Cách tính các khoản thuế và phụ thu nhập khẩu
1.9.1 Các khoản thuế, phụ thu
1.9.2 Thời hạn nộp thuế
1.10 Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình nhập khẩu hàng hoá
1.10.1 Yếu tố khách quan
1.10.2 Yếu tố chủ quan
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẶT ỦI Y TẾ VT
2.1 Giới thiệu chung về Công ty cổ phần giặt ủi y tế VT
2.1.1 Giới thiệu chung
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty
2.1.2.1 Chức năng
2.1.2.2 Nhiệm vụ
2.1.2.3 Quyền hạn
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban trong công ty
2.2 Tình hình hoạt động của công ty trong những năm qua
2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2012 đến quý I/2014
2.2.2 Tình hình nhập khẩu hàng hoá từ năm 2012 đến năm 2013
2.3 Thực trạng quy trình nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần giặt ủi y tế VT
2.3.1 Lập kế hoạch nhập khẩu
2.3.2 Đàm phán và ký kết hợp đồng
2.3.3 Thực hiện hợp đồng
2.3.4 Thực hiện thủ tục thanh toán
2.3.5 Thanh lý hợp đồng
2.4 Nhận xét chung
2.4.1 Ưu điểm
2.4.2 Nhược điểm
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẶT ỦI Y TẾ VT
3.1 Định hướng phát triển
3.1.1 Định hướng phát triển nhập khẩu của Chính phủ Việt Nam
3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động nhập khẩu của Công ty Cổ phần giặt ủi y tế VT
3.2 Các giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại Công ty cổ phần giặt ủi y tế VT
3.2.1 Chú trọng đầu tư hoạt động chiến lược
3.2.2 Sử dụng thời gian đàm phán hợp đồng hiệu quả
3.2.3 Soạn hợp đồng thương mại chăt chẽ
3.2.4 Đa dạng hình thức thanh toán
3.2.5 Thông quan và nhận hàng hoá nhanh chóng
3.2.6 Điều chỉnh phương thức khiếu nại
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Đối với Nhà nước
3.3.1.1 Cải cách chính sách và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu
3.3.1.2 Hỗ trợ về thông tin cho các doanh nghiệp
3.3.1.3 Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc huy động vốn
3.3.1.4 Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng
3.3.1.5 Kiểm soát biến động tỷ giá
3.3.1.6 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia có năng lực
3.3.2 Đối với Công ty cổ phần giặt ủi y tế VT
3.3.2.1 Về hoạt động nhập khẩu
3.3.2.1.1 Lựa chọn đối tác
3.3.2.1.2 Đa dạng hoá mặt hàng nhập khẩu
3.3.2.1.3 Đa dạng hoá hình thức nhập khẩu
3.3.1.2.4 Tổ chức quản lý hoạt động nhập khẩu
3.3.2.2 Về hoạt động kinh doanh
3.3.2.2.1 Nghiên cứu khách hàng và thị trường
3.3.2.2.2 Cải thiện nguồn vốn:
3.3.2.2.3 Giảm chi phí lưu thông và phân bổ chi phí quản lý
3.3.2.2.4 Giải pháp về con người
TÓM TẮT CHƯƠNG
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC CHỨNG TỪ
[/tomtat]

Bài viết liên quan