[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng phòng giao dịch Lý Thường Kiệt


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng phòng giao dịch Lý Thường Kiệt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về DN
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của DN
1.1.2. Vai trò của DN
1.2. Tín dụng ngân hàng đối với DN
1.2.1. Tín dụng ngân hàng
1.2.1.1. Khái niệm và đặc điểm tín dụng
1.2.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng
1.2.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng
1.2.1.2.2. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng
1.2.1.2.3. Căn cứ vào phương thức cấp tín dụng
1.2.1.2.4. Căn cứ vào mục đích tín dụng
1.2.1.2.5. Căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ vay
1.2.2. Tầm quan trọng tín dụng ngân hàng đối với DN
1.3. Chất lƣợng tín dụng đối với DN
1.3.1. Khái niệm chất lượng tín dụng
1.3.2. Các chỉ tiêu định tính phản ánh chất lượng tín dụng
1.3.2.1. Các biểu hiện trong hoạt động tín dụng của khách hàng
1.3.2.2. Các biểu hiện trong hoạt động tín dụng của ngân hàng
1.3.3. Các chỉ tiêu định lượng phản ánh chất lượng tín dụng
1.3.3.1. Chỉ tiêu nợ quá hạn
1.3.3.1.1. Nợ quá hạn
1.3.3.1.2. Tỷ lệ nợ quá hạn
1.3.3.2. Chỉ tiêu nợ xấu
1.3.3.2.1. Nợ xấu
1.3.3.2.2. Tỷ lệ nợ xấu
1.3.3.3. Chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động tín dụng
1.3.3.4. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn
1.3.3.5. Chỉ tiêu trích lập dự phòng và bù đắp rủi ro tín dụng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng tín dụng DN
1.3.4.1. Nhân tố khách quan
1.3.4.1.1. Môi trường kinh tế
1.3.4.1.2. Môi trường chính trị
1.3.4.1.3. Môi trường pháp lý
1.3.4.1.4. Các nhân tố từ khách hàng
1.3.4.2. Nhân tố chủ quan
1.3.4.2.1. Chính sách tín dụng của NHTM
1.3.4.2.2. Quy trình tín dụng DN
1.3.4.2.3. Hoạt động thanh tra, kiểm soát
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – PGD LÝ THƯỜNG KIỆT
2.1. Tổng quan Ngân hàng TMCP VIệt Nam Thịnh Vượng – PGD Lý Thường Kiệt
2.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Việt nam Thịnh Vượng
2.1.1.1. Lịch sử
2.1.1.2. Tầm nhìn
2.1.1.3. Sứ mệnh
2.1.1.4. Giá trị cốt lõi
2.1.1.5. Tóm tắt quá trình phát triển
2.1.2. Giới thiệu ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – PGD Lý Thường Kiệt
2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2.2. Chức năng, lĩnh vực hoạt động
2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank PGD Lý Thường Kiệt trong 3 năm 2011 – 2013
2.1.2.4.1. Tình hình kinh doanh VPBank PGD Lý Thường Kiệt
2.1.2.4.2. Phân tích tình hình dư nợ tín dụng tại VPBank PGD Lý Thường Kiệt
2.1.2.4.3. Phân tích tình hình huy động vốn tại VPBank PGD Lý Thường Kiệt
2.2. Chất lượng tín dụng DN tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – PGD Lý Thường Kiệt
2.2.1. Các chỉ tiêu định tính đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng
2.2.1.1. Các biểu hiện trong hoạt động tín dụng của DN
2.2.1.1.1. Mục đích vay tín dụng của khách hàng
2.2.1.1.2. Hoạt động kinh doanh của DN
2.2.1.1.3. Hồ sơ khách hàng
2.2.1.1.4. Niềm tin của khách hàng đối với PGD
2.2.1.2. Các biểu hiện trong hoạt động tín dụng của PGD
2.2.1.2.1. Chính sách tín dụng của PGD
2.2.1.2.2. Quy trình tín dụng DN
2.2.1.2.3. Sản phẩm tín dụng
2.2.1.2.4. Cán bộ nhân viên tín dụng DN
2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng
2.2.2.1. Chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu
2.2.2.2. Chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động tín dụng
2.2.2.3. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn
2.2.2.4. Chỉ tiêu trích lập dự phòng và bù đắp rủi ro tín dụng
2.2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng DN
2.2.3.1. Kết quả đạt được
2.2.3.2. Hạn chế
2.2.3.2.1. Chính sách tín dụng chưa phù hợp
2.2.3.2.2. Quy trình tín dụng DN
2.2.3.2.3. Nợ quá hạn có xu hướng tăng
2.2.3.2.4. Năng lực, phẩm chất CBTD
2.2.3.3. Nguyên nhân
2.2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DN TẠI NGÂN HÀNG TCP VIỆT NAM THỊNH VƯƠNG – PGD LÝ THƯỜNG KIỆT
 3.1. Định hướng phát triển tín dụng DN của ngân hàng trong tương
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng phát triển tín dụng DN tại VPBank PGD Lý Thường Kiệt 43
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng DN tại VPBank PGD Lý Thƣờng Kiệt
3.2.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng
3.2.1.1. Cơ sở giải pháp
3.2.1.2. Điều kiện thực hiện giải pháp
3.2.1.3. Nội dung thực hiện giải pháp
3.2.1.4. Kết quả đạt được từ giải pháp
3.2.2. Hoàn thiện quy trình tín dụng DN
3.2.2.1. Cơ sở giải pháp
3.2.2.2. Điều kiện thực hiện giải pháp
3.2.2.3. Nội dung thực hiện giải pháp
3.2.2.4. Kết quả đạt được từ giải pháp
3.2.3. Tăng cường xử lý nợ quá hạn
3.2.3.1. Cơ sở giải pháp
3.2.3.2. Điều kiện thực hiện giải pháp
3.2.3.3. Nội dung thực hiện giải pháp
3.2.3.4. Kết quả đạt được từ giải pháp
3.2.4. Xây dụng chính sách nhân sự
3.2.4.1. Cơ sở giải pháp
3.2.4.2. Điều kiện thực hiện giải pháp
3.2.4.3. Nội dung thực hiện giải pháp
3.2.4.4. Kết quả đạt được từ giải pháp
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
3.3.2. Đối với NHNN
3.3.3. Đối với Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
3.3.4. Đối với DN
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan