[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nằng nâng cao cao hiệu quả hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh 9


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nằng nâng cao cao hiệu quả hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh 9
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TTNK TẠI NHTM
1.1. Khái quát chung về tài trợ nhập khẩu
1.1.1. Khái niệm tài trợ nhập khẩu
1.1.2. Vai trò của tài trợ nhập khẩu
1.1.3. Vai trò của NHTM trong hoạt động tài trợ nhập khẩu
1.2. Các hình thức tài trợ nhập khẩu của NHTM
1.2.1. Tài trợ phát hành L/C
1.2.2. Cho vay thanh toán hàng nhập
1.2.3. Bảo lãnh cho hoạt động nhập khẩu
1.2.4. Các hình thức tài trợ khác
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài trợ nhập khẩu của NHTM
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2. Nhân tố chủ quan
Tóm tắt chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TTNK TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – VIETINBANK CHI NHÁNH 9
2.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Vietinbank Chi nhánh 9
2.1.1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của Vietinbank Chi nhánh 9
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011-2013
2.2. Thực trạng hoạt động tài trợ nhập khẩu tại Vietinbank Chi nhánh 9
2.2.1. Tài trợ phát hành L/C
2.2.2. Cho vay thanh toán hàng nhập
2.2.3. Bảo lãnh cho hoạt động nhập khẩu
2.2.4. Các hình thức tài trợ khác
2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động tài trợ nhập khẩu tại Vietinbank Chi nhánh 9
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
Tóm tắt chương 2
Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TTNK TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK CHI NHÁNH 9
3.1. Định hướng phát triển tài trợ nhập khẩu tại Vietinbank Chi nhánh 9
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng cho hoạt động tài trợ nhập khẩu tại Vietinbank Chi nhánh 9
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ nhập khẩu tại Vietinbank Chi nhánh 9
3.2.1. Mở rộng và thu hút nguồn vốn huy động
3.2.2. Đa dạng hóa các hình thức tài trợ
3.2.3. Mở rộng đối tượng được tài trợ
3.2.4. Nâng cao, hoàn thiện đội ngũ cán bộ làm công tác tài trợ nhập khẩu
3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ nhập khẩu tại Vietinbank Chi nhánh 9
3.3.1. Đối với Chính phủ và các bộ ngành có liên quan
3.3.2. Đối với Ngân Hàng Nhà Nước
3.3.3. Đối với Ngân hàng Vietinbank
3.3.4. Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu
Tóm tắt chương 3
Kết luận
Tài liệu tham khảo 
[/tomtat]

Bài viết liên quan