[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH H&T Quốc Tế


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH H&T Quốc Tế
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
1.1 Tổng quan về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu trên thế giới
1.1.1 Sự hình thành và phát triển của hoạt động giao nhận hàng xuất khẩu
1.1.2 Phân loại hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu
1.1.3 Vai trò hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu đối với kinh tế thế giới
1.2 Tổng quan về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu ở Việt Nam
1.2.1 Sự hình thành và phát triển hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu
1.2.2 Vai trò hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu với nền kinh tế VN
1.3 Khái quát chung về giao nhận vận tải
1.3.1 Định nghĩa về giao nhận, người giao nhận
1.3.2 Phạm vi dịch vụ giao nhận
1.3.3 Quyền và nghĩa vụ người giao nhận
1.3.4 Trách nhiệm người giao nhận
1.4 Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại cảng biển
1.4.1 Cơ sở pháp lý và nguyên tắc giao nhận hàng hóa XK tại cảng biển
1.4.2 Nhiệm vụ các cơ quan tham gia giao nhận hàng hóa xuất khẩu
1.5 Phương thức vận chuyển bằng đường biển
1.6 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI H&T QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
2.1 Giới thiệu công ty TNHH H&T Quốc Tế
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2010 – 2013
2.2 Thực trạng nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại Công ty H&T Quốc Tế
2.2.1 Giá trị giao nhận hàng hóa xuất khẩu
2.2.2 Cơ cấu dịch vụ của công ty
2.2.3 Mặt hàng giao nhận
2.2.4 Thị trường giao nhận hàng hóa xuất khẩu
2.2.5 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty
2.2.5.1 Quy trình chung giao hàng xuất khẩu bằng đường biển
2.2.5.2 Trường hợp lô hàng xuất mũi dao tại Cảng Tân Thuận
2.2.6 Đánh giá thực trạng giao nhận hàng hóa xuất khẩu của công ty
2.2.6.1 Ưu điểm
2.2.6.2 Hạn chế
2.2.6.3 Nguyên nhân
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH H&T QUỐC TẾ
3.1 Định hướng phát triển của công ty Quốc Tế
3.2 Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt dộng giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại Công Ty TNHH H&T
3.2.1 Giải pháp 1: Về cơ cấu dịch vụ
3.2.2 Giải pháp 2: Về thị trường giao nhận hàng hóa xuất khẩu
3.2.3 Giải pháp 3: Về quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu
3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại Công Ty TNHH H&T Quốc Tế
3.3.1 Kiến nghị 1: Đối với cơ quan nhà nước
3.3.2 Kiến nghị 2: Đới với toàn công ty
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan