[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán xác định doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kim Thịnh Phú


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán xác định doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kim Thịnh Phú
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN, DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.
1.1. Những vấn đề chung về kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Các chỉ tiêu xác định kết quả kinh doanh
1.1.3. Mục đích, ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kqkd
1.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.3. Nguyên tắc hạch toán doanh thu
1.2.4. Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng
1.2.5. Sơ đồ hạch toán
1.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.3.1. Kế toán thuế TTĐB, thuế xuất khẩu
1.3.1.1. Khái niệm
1.3.1.2. Tài khoản sử dụng, sơ đồ hạch toán
1.3.2. Kế toán chiết khấu thương mại
1.3.2.1. Khái niệm
1.3.2.2. Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng
1.3.2.3. Sơ đồ hạch toán
1.3.3. Kế toán giảm giá hàng bán
1.3.3.1. Khái niệm
1.3.3.2. Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng
1.3.3.3. Sơ đồ hạch toán
1.3.4. Kế toán hàng bán bị trả lại
1.3.4.1. Khái niệm
1.3.4.2. Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng
1.3.4.3. Sơ đồ hạch toán
1.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.4.1. Khái niệm :
1.4.2. Tài khoản sử dụng, sơ đồ hạch toán
1.5. Kế toán giá vốn hàng bán
1.5.1. Khái niệm
1.5.2. Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng
1.5.3. Sơ đồ hạch toán
1.6. Kế toán chi phí bán hàng
1.6.1. Khái niệm
1.6.2. Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng
1.6.3. Sơ đồ hạch toán
1.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.7.1. Khái niệm
1.7.2. Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng
1.7.3. Sơ đồ hạch toán
1.8. Kế toán chi phí tài chính
1.8.1. Khái niệm
1.8.2. Tài khoản sử dụng, sơ đồ hạch toán
1.9. Kế toán thu nhập khác
1.9.1. Khái niệm
1.9.2. Tài khoản sử dụng, sơ đồ hạch toán
1.10. Kế toán chi phí khác
1.10.1. Khái niệm
1.10.2. Tài khoản sử dụng, sơ đồ hạch toán
1.11. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.11.1. Khái niệm
1.11.2. Tài khoản sử dụng, sơ đồ hạch toán
1.12. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.12.1. Khái niệm
1.12.2. Tài khoản sử dụng, sơ đồ hạch toán
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KIM THỊNH PHÚ
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty tnhh kim thịnh phú
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.1.3. Quy mô hoạt động của công ty
2.1.1.4. Tình hình và kết quả hoạt động của công ty tnhh kim thịnh phú trong 2 năm gần đây ( 2012, 2013 )
2.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.2.2. Chức năng của các phòng ban
2.1.2.3. Nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.2.4. Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận khác
2.1.3. Khó khăn, thuận lợi và phương hướng phát triển của công ty
2.1.3.1. Khó khăn, thuận lợi
2.1.3.2. Định hướng phát triển và các chính sách hoạt động của công ty tnhh kim thịnh phú
2.1.3.2.1. Định hướng phát triển
2.1.3.2.2. Các chính sách hoạt động
2.1.3.3. Chấp hành pháp luật và chế độ cho người lao động
2.1.3.4. Sử dụng công nghệ thông tin vào quản lý và hoạt động kinh doanh
2.1.3.5. Sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa của công ty với các sản phẩm cùng loại trong nước
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy tổ chức kế toán tại công ty
2.1.4.1.1. Hình thức tổ chức bộ máy tổ chức kế toán tại công ty
2.1.4.1.2. Sơ đồ bộ máy kế toán
2.1.4.1.3. Chức năng và quyền hạn
2.1.4.2. Chế độ kế toán tại công ty
2.1.4.2.1. Hình thức kế toán áp dụng
2.1.4.2.2. Hệ thống tài khoản và báo cáo sử dụng tại công ty
2.1.4.2.3. Sổ sách, các biểu mẫu và chứng từ
2.1.4.3. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh kim thịnh phú
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.1.1. Chứng từ sử dụng
2.2.1.2. Tài khoản sử dụng
2.2.1.3. Quy trình lập, xử lý chứng từ và quy trình ghi sổ
2.2.1.4. Ví dụ cụ thể
2.2.2. Kế toán giảm trừ doanh thu
2.2.2.1. Chứng từ sử dụng
2.2.2.2. Tài khoản sử dụng
2.2.2.3. Ví dụ cụ thể
2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3.1. Chứng từ sử dụng:
2.2.3.2. Tài khoản sử dụng
2.2.3.3. Ví dụ cụ thể
2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.4.1. Chứng từ sử dụng
2.2.4.2. Tài khoản sử dụng
2.2.4.3. Quy trình lập, xử lý chứng từ và quy trình ghi sổ
2.2.4.4. Ví dụ cụ thể
2.2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.5.1. Chứng từ sử dụng
2.2.5.2. Tài khoản sử dụng
2.2.5.3. Quy trình lập, xử lý chứng từ và quy trình ghi sổ
2.2.5.4. Ví dụ cụ thể
2.2.6. Kế toán hoạt động tài chính
2.2.6.1. Chứng từ sử dụng
2.2.6.2. Tài khoản sử dụng
2.2.6.3. Quy trình lập, xử lý chứng từ và quy trình ghi sổ
2.2.6.4. Ví dụ cụ thể
2.2.7. Kế toán thu nhập khác, chi phí khác
2.2.7.1. Chứng từ sử dụng
2.2.7.2. Kế toán tổng hợp
2.2.8. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.8.1. Chứng từ sử dụng
2.2.8.2. Tài khoản sử dụng
2.2.8.3. Quy trình lập, xử lý chứng từ và quy trình ghi sổ
2.2.8.4. Ví dụ cụ thể
2.2.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.9.1. Chứng từ sử dụng
2.2.9.2. Tài khoản sử dụng
2.2.9.3. Quy trình lập, xử lý chứng từ và quy trình ghi sổ
2.2.9.4. Ví dụ cụ thể
CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Tổ chức kế toán
3.1.1.2. Hạch toán kế toán tại công ty
3.1.2. Hạn chế
3.1.2.1. Tổ chức kế toán
3.1.2.2. Hạch toán kế toán
3.2. Kiến nghị
3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.2.1.1. Cơ cấu nhân sự và chính sách của công ty
3.2.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán
3.2.2. Hạch toán kế toán
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan