[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty liên doanh điều hành Hoàng Long


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty liên doanh điều hành Hoàng Long
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TRONG DOANH NGHIỆP.
1.1. Thuế GTGT và thuế TNDN
1.1.1. Thuế giá trị gia tăng
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Ý nghĩa
1.1.1.3. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế GTGT
1.1.1.4. Căn cứ và phương pháp tính thuế GTGT
1.1.1.5. Kê khai thuế GTGT:
1.1.1.6. Nộp thuế GTGT:
1.1.1.7. Quyết toán thuế GTGT:
1.1.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Ý nghĩa
1.1.2.3. Đối tượng chịu thuế, nộp thuế TNDN
1.1.2.4. Căn cứ và phương pháp tính thuế TNDN
1.1.2.5. Kê khai thuế TNDN
1.1.2.6. Nộp thuế TNDN
1.1.2.7. Quyết toán thuế TNDN
1.2. Kế toán thuế GTGT và thuế TNDN
1.2.1. Nhiệm vụ của kế toán thuế trong doanh nghiệp
1.2.2. Kế toán thuế GTGT
1.2.2.1. Nguyên tắc hạch toán
1.2.2.2. Chứng từ kế toán
1.2.2.3. Tài khoản sử dụng
1.2.2.4. Hạch toán thuế GTGT
1.2.3. Kế toán thuế TNDN
1.2.3.1. Nguyên tắc hạch toán
1.2.3.2. Chứng từ kế toán
1.2.3.3. Tài khoản sử dụng
1.2.3.4 Phương pháp hạch toán
1.2.4. Tổ chức sổ sách kế toán đối với thuế GTGT và thuế TNDN
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH ĐIỀU HÀNH HOÀNG LONG
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long.
2.1.1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.4. Mối quan hệ liên kết với các đơn vị khác trong hoạt động của công ty
2.1.5. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm vừa qua
2.1.6. Chiến lược phương hướng phát triển của công ty trong tương lai
2.1.6.1. Doanh thu dầu khí
2.1.6.2. Kế hoạch khoan năm 2014 và các công việc liên quan đến Địa chất Công nghệ mỏ
2.1.6.3. Kế hoạch phát triển dự án
2.1.6.4. Kế hoạch khai thác mỏ TGT
2.1.6.5. Kế hoạch về hành chính, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin
2.1.6.6. Kế hoạch về Tài chính, Kế toán
2.2. Giới thiệu về bộ máy kế toán và kế toán thuế của Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long
2.2.1. Sơ lược về bộ máy kế toán của công ty
2.2.2. Tình hình kế toán thuế tại Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long
2.2.3. Đặc điểm tổ chức công tác thuế tại công ty.
2.2.3.1. Hình thức kế toán:
2.2.3.2. Tài khoản kế toán:
2.3. Thực trạng kế toán thuế GTGT tại Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long.
2.3.1. Tình hình kế toán thuế GTGT tại công ty
2.3.2. Kế toán thuế GTGT đầu vào
2.3.2.1. Tài khoản Thuế GTGT đầu vào
2.3.2.2. Các nghiệp vụ phát sinh
2.3.2.3. Phân bổ thuế GTGT được khấu trừ, hoàn thuế
2.3.3. Kế toán thuế GTGT đầu ra:
2.3.3.1. Tài khoản thuế GTGT đầu ra:
2.3.3.2. Các nghiệp vụ phát sinh:
2.3.4. Hoàn thuế GTGT
2.3.5. Báo cáo thuế GTGT thực tế tại công ty.
2.4. Thực trạng kế toán thuế TNDN tại Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long.
2.4.1. Tình hình kế toán thuế TNDN tại công ty.
2.4.2. Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp
2.4.2.1. Xác định thu nhập chịu thuế
2.4.3. Báo cáo thuế TNDN thực tế tại công ty
2.4.3.1. Khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
2.4.3.2. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
2.5. Nhận xét, đánh giá:
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH ĐIỀU HÀNH HOÀNG LONG.
3.1. Nhận xét
3.1.1. Nhận xét tổng quát về tình hình hoạt động tại công ty
3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán thuế tại công ty
3.2. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan