[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xây Dựng Phương Nghi


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xây Dựng Phương Nghi
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu đề tài: gồm 3 chương
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH
1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1.1 Khái niệm kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
1.1.2 Nhiệm vụ và ý nghĩa của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
1.2 KẾ TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Chứng từ hạch toán
1.2.1.3. Tài khoản sử dụng
1.2.1.4. Phương pháp hạch toán
1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Chứng từ hạch toán
1.2.2.3 Tài khoản sử dụng
1.2.2.4 Phương pháp hạch toán
1.2.3 Kế toán thu nhập khác
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2 Chứng từ hạch toán
1.2.3.3 Tài khoản sử dụng
1.2.3.4 Phương pháp hạch toán
1.3 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
1.3.1 Chiết khấu thương mại
1.3.1.1 Khái niệm
1.3.1.2 Chứng từ hạch toán
1.3.1.3 Tài khoản sử dụng
1.3.1.4 Phương pháp hạch toán
1.3.2 Giảm giá hàng bán
1.3.2.1 Khái niệm
1.3.2.2 Chứng từ hạch toán
1.3.2.3 Tài khoản sử dụng
1.3.2.4 Phương pháp hạch toán
1.3.3 Hàng bán bị trả lại
1.3.3.1 Khái niệm
1.3.3.2 Chứng từ hạch toán
1.3.3.3 Tài khoản sử dụng
1.3.3.4 Phương pháp hạch toán
1.4 KẾ TOÁN CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG
1.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán
1.4.1.1 Khái niệm
1.4.1.2 Chứng từ hạch toán
1.4.1.3 Tài khoản sử dụng
1.4.1.4 Phương pháp hạch toán
1.4.2 Kế toán chi phí bán hàng
1.4.2.1 Khái niệm
1.4.2.2 Chứng từ hạch toán
1.4.2.3 Tài khoản sử dụng
1.4.2.4 Phương pháp hạch toán
1.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.3.1 Khái niệm
1.4.3.2 Chứng từ hạch toán
1.4.3.3 Tài khoản sử dụng
1.4.3.4 Phương pháp hạch toán
1.4.4.2 Chứng từ hạch toán
1.4.4.3 Tài khoản sử dụng
1.4.4.4 Phương pháp hạch toán
1.4.5 Kế toán chi phí khác
1.4.5.1 Khái niệm
1.4.5.2 Chứng từ hạch toán
1.4.5.3 Tài khoản sử dụng
1.4.5.4 Phương pháp hoạch toán
1.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.5.1 Khái niệm
1.5.2 Chứng từ hạch toán
1.5.3 Tài khoản sử dụng
1.5.4 Phương pháp hạch toán
1.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.6.1 Khái niệm
1.6.2 Chứng từ hạch toán
1.6.3 Tài khoản sử dụng
1.6.4 Phương pháp hoạch toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV XÂY DỰNG PHƯƠNG NGHI
2.1 Khái quát chung về Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phương Nghi
2.1.1 Khái quát chung về Công ty
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty
2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
2.1.3.1 Chức năng
2.1.3.2 Nhiệm vụ
2.1.3.3 Quyền hạn
2.1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý
2.1.4 Cơ cấu bộ máy kế toán
2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phương Nghi
2.2.2 Kế toán doanh thu và thu nhập khác
2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.2.1.1 Nội dung
2.2.2.1.2 Thực tế kế toán doanh thu bán hàng
2.2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.2.2.1 Nội dung
2.2.2.2.2 Thực tế kế toán doanh thu hoạt động tài chính 
2.2.3 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu thuần
2.2.4 Kế toán các khoản chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
2.2.4.1 Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm
2.2.4.1.1 Kế toán tập hợp chi phí
2.2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.4.1.1 Nội dung
2.2.4.1.2 Thực tế kế toán giá vốn hàng bán
2.2.4.2 Kế toán chi phí bán hàng
2.2.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.4.3.1 Nội dung
2.2.4.3.2 Thực tế kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.5.1 Nội dung
2.2.5.2 Thực tế kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.6 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.6.1 Nội dung
2.2.6.2 Thực tế kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.7 Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
2.2.7.1 Nhận xét chung:
2.2.7.2 Phân tích chỉ số tài chính
Chương 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét
3.1.1 Nhận xét tổng quát về tình hình hoạt động tại công ty
3.1.1.1 Ưu điểm
3.1.1.2 Khuyết điểm
3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán tại công Ty
3.1.2.1 Ưu điểm
3.1.2.2 Nhược điểm
3.2 Kiến nghị
3.2.1 Kiến nghị về công tác kế toán
3.2.1.1 Nhân sự kế toán
3.2.1.2 Phương pháp hạch toán
3.2.2 Kiến nghị khác
3.2.2.1 Chất lượng sản phẩm
3.2.2.2 Quản lý chi phí
3.2.2.3 Nguồn nhân lực
KẾT LUẬN 
[/tomtat]

Bài viết liên quan