[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Đặng Gia Phát


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Đặng Gia Phát
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1 Khái niệm tiêu thụ
1.1.2 Khái niệm xác định kết quả kinh doanh
1.1.3 Ý nghĩa của Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
1.1.4 Nhiệm vụ của Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
1.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ khác
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.1.3 Nguyên tắc xác định doanh thu
1.2.1.4 Chứng từ kế toán
1.2.1.5 Tài khoản sử dụng
1.2.1.6 Phương pháp hạch toán
1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Chứng từ kế toán
1.2.2.3 Tài khoản sử dụng
1.2.2.4 Phương pháp hạch toán
1.2.3 Kế toán thu nhập khác
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2 Chứng từ kế toán
1.2.3.3 Tài khoản sử dụng
1.2.3.4 Phương pháp hạch toán
1.3 Các khoản giảm trừ khi tính doanh thu thuần
1.3.1 Chiết khấu thương mại:
1.3.1.1 Khái niệm
1.3.1.2 Quy định hạch toán
1.3.1.3 Tài khoản sử dụng
1.3.1.4 Phương pháp hạch toán
1.3.2 Giảm giá hàng bán
1.3.2.1 Khái niệm
1.3.2.2 Quy định hạch toán
1.3.2.3 Tài khoản sử dụng
1.3.2.4 Phương pháp hạch toán
1.3.3 Hàng bán bị trả lại
1.3.3.1 Khái niệm
1.3.3.2 Quy định hạch toán
1.3.3.3 Tài khoản sử dụng
1.3.3.4 Phương pháp hạch toán
1.4. Kế toán các khoản chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng
1.4.1 Kế toán chi phí giá vốn hàng bán
1.4.1.1 Khái niệm
1.4.1.2 Chứng từ kế toán
1.4.1.3 Tài khoản sử dụng
1.4.1.4 Phương pháp hạch toán
1.4.2 Kế toán chi phí bán hàng
1.4.2.1 Khái niệm
1.4.2.2 Chứng từ kế toán
1.4.2.3 Tài khoản sử dụng
1.4.2.4 Phương pháp hạch toán
1.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.3.1 Khái niệm
1.4.3.2 Chứng từ kế toán
1.4.3.3 Tài khoản sử dụng
1.4.3.4 Phương pháp hạch toán
1.4.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
1.4.4.1 Khái niệm
1.4.4.2 Chứng từ kế toán
1.4.4.3 Tài khoản sử dụng
1.4.4.4 Phương pháp hạch toán
1.4.5 Kế toán chi phí khác
1.4.5.1 Khái niệm
1.4.5.2 Chứng từ kế toán
1.4.5.3 Tài khoản sử dụng
1.4.5.4 Phương pháp hạch toán
1.4.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.4.6.1 Khái niệm
1.4.6.2 Phương pháp tính thuế
1.4.6.3 Chứng từ kế toán
1.4.6.4 Tài khoản sử dụng
1.4.6.5 Phương pháp hạch toán
1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.5.1 Nội dung
1.5.2 Tài khoản sử dụng
1.5.3 Phương pháp hạch toán xác định kết quả kinh doanh
1.6. Phương pháp kế toán tổng quát
CHƯƠNG II:TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN PHƯỚC LONG
2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
2.1.1 Khái quát công ty
2.1.2 Nghành nghề kinh doanh của đơn vị
2.1.3 Tổ chức cơ cấu của đơn vị
2.1.3.1 Cơ cấu quản lý
2.1.3.2 Bộ máy kế toán
a. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
b. Một số thông tin cơ bản về công tác kế toán tại công ty
c. Hình thức ghi sổ kế toán
2.2 Tình hình thực tế tại công ty
2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1.1 Chứng từ kế toán
2.2.1.2 Tài khoản sử dụng
2.2.1.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
2.2.1.4 Sổ sách minh hoạ
2.2.2 Doanh thu tài chính
2.2.4.1 Chứng từ kế toán
2.2.4.2 Tài khoản sử dụng
2.2.4.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
2.2.4.4 Sổ sách minh hoạ
2.2.3 Thu nhập khác
2.2.3.1 Chứng từ kế toán
2.2.3.2 Tài khoản sử dụng
2.2.3.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
2.2.3.4 Sổ sách minh hoạ
2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.4.1 Chứng từ kế toán
2.2.4.2 Tài khoản sử dụng
2.2.4.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
2.2.4.4 Sổ sách minh hoạ
2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng
2.2.5.1 Chứng từ kế toán
2.2.5.2 Tài khoản sử dụng
2.2.5.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
2.2.5.4 Sổ sách minh hoạ
2.2.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.6.1 Chứng từ kế toán
2.2.6.2 Tài khoản sử dụng
2.2.6.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
2.2.6.4 Sổ sách minh hoạ
2.2.7 Kế toán chi phí khác
2.2.7.1 Chứng từ kế toán
2.2.7.2 Tài khoản sử dụng
2.2.7.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
2.2.7.4 Sổ sách minh hoạ
2.2.8 Kế toán chi phí thuế TNDN
2.2.8.1 Chứng từ kế toán
2.2.8.2 Tài khoản sử dụng
2.2.8.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
2.2.8.4 Sổ sách minh hoạ
2.2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.9.1 Chứng từ kế toán
2.2.9.2 Tài khoản sử dụng
2.2.9.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh
2.2.9.4 Sổ sách minh hoạ
CHƯƠNG III : MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN ĐẶNG GIA PHÁT
3.1 Nhận xét chung
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Tồn tại
3.2 Giải pháp
3.3 Một số ý kiến khác để tăng lợi nhuận
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan