[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Xây dựng sản xuất thương mại Lê Na


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Xây dựng sản xuất thương mại Lê Na
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1.1. Khái niệm, chức năng của tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.1. Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.1.1. Tiền lương
1.1.1.2. Các khoản trích theo lương
1.1.2. Chức năng của tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.2.1. Chức năng đòn bẩy cho doanh nghiệp:
1.1.2.2. Chức năng kích thích người lao động tăng năng suất lao động
1.1.2.3. Chức năng tái sản xuất lao động:
1.2. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.3. Phương pháp xây dựng quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương
1.3.1. Qũy tiền lương
1.3.1.1. Nguồn hình thành quỹ tiền lương
1.3.1.2. Phương pháp xây dựng quỹ tiền lương năm kế hoạch
1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn
1.3.2.1. Quỹ bảo hiểm xã hội
1.3.2.2. Qũy bảo hiểm y tế
1.3.2.3. Bảo hiểm thất nghiệp
1.3.2.4. Kinh phí công đoàn
1.4. Các hình thức trả lương
1.4.1. Trả lương theo thời gian
1.4.2. Trả lương theo sản phẩm
1.4.3. Trả lương khoán
1.5. Kế toán tiền lương
1.5.1. Nguyên tắc trả lương
1.5.2. Hình thức trả lương
1.5.3. Nguyên tắc hạch toán
1.5.4. Tài khoản sử dụng
1.5.4.1. Chứng từ và sổ sách kế toán
1.5.4.2. Trình tự luân chuyển chứng từ
1.5.4.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Kế toán các khoản trích theo lương
1.6.1.1. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội
1.6.1.2. Nguyên tắc bảo hiểm y tế
1.6.1.3. Chứng từ kế toán
1.6.1.4. Nguyên tắc hạch toán
1.6.1.5. Tài khoản kế toán sử dụng
1.6.1.6. Trình tự luân chuyển chứng từ
1.6.1.7. Phương pháp hạch toán
1.7. Kế toán các khoản trích trước tiền lương nghỉ phép
1.7.1. Chứng từ kế toán
1.7.2. Nguyên tắc hạch toán
1.7.3. Tài khoản sử dụng
1.7.4. Phương pháp hạch toán
1.7.5. Chứng từ sử dụng
1.8. Những trường hợp khác
1.8.1. Trường hợp trả lương hoặc thưởng cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp bằng sản phẩm, hàng hoá
1.8.2. Xác định và thanh toán tiền ăn ca phải trả cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiêp:
1.8.3. Thanh toán chế độ ốm đau cho người lao động
1.8.3.1. Điều kiện được hưởng trợ cấp BHXH
1.8.3.2. Thời gian nghỉ hưởng và mức trợ cấp BHXH
1.8.3.3. Ngày nghỉ được hưởng trợ cấp
1.8.3.4. Thủ tục hồ sơ
1.8.4. Thanh toán chế độ thai sản cho người lao động
1.8.4.1. Điều kiện được hưởng trợ cấp BHXH
1.8.4.2. Thời gian nghỉ hưởng BHXH
1.8.4.3. Mức trợ cấp BHXH
1.8.4.4. Thủ tục hồ sơ
1.8.5. Thanh toán chế độ hưu trí cho người lao động
1.8.5.1. Điều kiện được hưởng trợ cấp BHXH
1.8.5.2. Mức hưởng BHXH
1.8.5.3. Thủ tục hồ sơ
1.8.6. Thanh toán chế độ tai nạn lao động cho người lao động
1.8.6.1. Điều kiện được hưởng trợ cấp BHXH
1.8.6.2. Thủ tục hồ sơ
1.8.7. Trợ cấp thất nghiệp
1.8.7.1. Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp
1.8.7.2. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp
1.8.7.3. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp
1.8.7.4. Thời điểm hường trợ cấp thất nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ NA
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Xây dựng sản xuất thương mại Lê Na
2.1.1 Giới thiệu chung
2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh của công ty
2.1.1.3 Đặc điểm quy trình xây dựng, sản xuất, kinh doanh
2.1.1.4 Bộ máy tổ chức của công ty
2.1.2 Gioi thiệu phòng kế toán
2.1.2.1. Cơ cấu bộ máy kế toán
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1.2.3 Chính sách kế toán
2.1.3 Tình hình kinh doanh của công ty những năm gần đây
2.1.4 Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển
2.1.4.1 Thuận lợi
2.1.4.2 Khó khăn
2.1.4.3 Phương hướng phát triển
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
2.2.1 Phân loại lao động
2.2.2 Phương pháp xây dựng quỹ lương
2.2.3 Kế toán tiền lương phải trả
2.2.3.1 Nguyên tắc trả lương
2.2.3.2. Chính sách tiền lương, thưởng, tăng ca
2.2.3.3. Hình thức trả lương
2.2.3.4. Nguyên tắc hạch toán:
2.2.3.5. Tài khoản sử dụng
2.2.3.6. Chứng từ và sổ kế toán
2.2.3.7. Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.3.8. Phương pháp hạch toán
2.2.4 Kế toán các khoản trích theo lương cho công nhân viên
2.2.4.1 Chứng từ và sổ kế toán:
2.2.4.2. Nguyên tắc hạch toán
2.2.4.3. Tài khoản sử dụng
2.2.4.4. Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.4.5. Phương pháp hạch toán
2.2.5. Kế toán khoản trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân viên
2.2.6 Những trường hợp khác
2.2.6.1. Thanh toán chế độ hưu trí cho người lao động
2.2.6.2. Tính thuế thu nhập cá nhân nộp thay người lao động
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Cơ cấu tổ chức
3.1.1.2. Hệ thống chứng từ sổ sách
3.1.1.3. Hệ thống tài khoản
3.1.1.4. Phương pháp tính lương
3.1.1.5. Hạch toán
3.1.2. Nhược điểm
3.1.2.1. Phương pháp tính lương
3.1.2.2. Luân chuyển chứng từ
3.1.2.3. Hình thức trả lương
3.2. Kiến nghị
3.2.1. Kiến nghị về công tác kế toán
3.2.1.1. Phương pháp tính lương
3.2.1.2. Hình thức trả lương
3.2.1.3. Luân chuyển chứng từ
3.2.2. Kiến nghị khác
KẾT LUẬN
PHỤC LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan